Inicio

 • Talleres en la Universidad

  El pasado viernes 3 de Marzo Aulodia estuvo presente, como cada año, en la Facultad de Magisterio para ofrecer un taller dirigido al alumnado de la universidad.

  Para empezar el taller hicimos una breve presentación de nuestra misión, visión y valores que nos representan como Asociación. A continuación llevamos a la práctica la situación de aprendizaje llamada «conte musicat» con el trabajo y representación de un cuento oriental (idea original de Joan Pons) que intenta imitar la sonoridad del «Gamelan», formación instrumental tradicional de Indonesia. Una vez terminada la actividad, relacionamos la situación de aprendizaje con los elementos del currículum en la asignatura de música i terminamos haciendo una valoración global de la actividad y resolviendo dudas de los asistentes sobre diferentes temáticas.

  Fue un taller muy enriquecedor para el alumnado y también para Aulodia y esperamos volver el curso que viene!

 • II RONDÓ AULÒDIC / II RONDÓ AULÓDICO
 • Programa de les #XXIVJornades d’Educació Musical -VEC IV

  Ací teniu el programa de les XXIV Jornades d’Educació Musical – Veus En Contrapunt IV!

  Inscripció: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

 • XXIV JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL

  Veus en Contrapunt IV

  Després de tres anys de pausa arran la pandèmia, tornem a realitzar les nostres jornades presencials: les XXIV Jornades d’Educació Musical «Veus en Contrapunt IV».

  Aquestes jornades tindran com a temàtica l‘ABPA: l’Aprenentatge Basat en Projectes Artístics, donat el paradigma educatiu que planteja la nova llei educativa i els reptes que haurem d’enfrontar el professorat de música arran la seua implantació.

  DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

  Les Jornades es realitzaran a la Casa del Fester de Benidorm els dies 17 i 18 de setembre de 2022 en el següent horari:

  Dissabte 17 de 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h.

  Diumenge 18 de 10.00 h a 13.30 h.

  Las Jornadas se realizarán en la Casa del Fester de Benidorm los días 17 y 18 de septiembre de 2022 en el siguiente horario:

  Sábado 17 de 10:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 19:00 h.

  Domingo 18 de 10:00 h a 13:30 h.

  INSCRIPCIÓ I PREUS

  FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

  Tens fins al 9 de setembre per enviar la teua inscripció i realitzar el pagament al número de compte IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, amb les següents dades:

  Beneficiari: Aulodia

  Concepte: XXIV Jornades (Nom i Cognom)

  En el cas que no hages fet l’ingrés s’entén que renuncies a la teua plaça reservada.

  Confirmació d’assistència i darreres indicacions: entre el 10 i el 15 de setembre.

  PREUS:

  Socis: 10 €.

  Estudiants: 20 €.

  No socis: 35€.

  Com que és una activitat que està en tràmits de reconeixement per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Certificat d’assistència tindrà reconeguts els crèdits de formació per als professors que aportin:

  Centre públic: còpia de l’última nòmina.

  Centre privat / concertat: original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del curs actual.

  Interins: còpia de l’última nòmina o certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

  Aturat: certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

  Per obtenir el Certificat oficial de Conselleria s’ha d’assistir al 85% de les 10 hores.

  Els estudiants han de presentar la situació d’estudiant mitjançant certificat / matrícula del Conservatori / Magisteri del curs actual 2022/2023.

  No es farà lliurament del material ni es tramitarà el certificat del curs si no es presenta la documentació requerida.

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

  Tienes hasta el 9 de septiembre para enviar tu inscripción y realizar el pago al número de cuenta IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, con los siguientes datos:

  Beneficiario: Aulodia

  Concepto: XXIV Jornadas (Nombre y Apellido)

  En el caso que no hayas hecho el ingreso se entiende que renuncias a tu plaza reservada.

  Confirmación de asistencia y últimas indicaciones: entre el 10 y el 15 de septiembre.

  PRECIOS:

  Socios: 10 €

  Estudiantes: 20 €

  No socios: 35 €

  Al ser una actividad que está en trámites de reconocimiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el Certificado de asistencia tendrá reconocidos los créditos de formación para los profesores que aporten:

  Centro público: copia de la última nómina.

  Centro privado/concertado: original o copia compulsada o confrontada de TC2 del curso actual.

  Interinos: copia de la última nómina o certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

  Desempleado: certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

  Para obtener el Certificado oficial de Conselleria se debe asistir al 85% de las 10 horas.

  Los estudiantes deberán presentar su situación de estudiante mediante certificado/matrícula del Conservatorio/Magisterio del curso actual 2022/2023.

  No se hará entrega del material ni se tramitará el certificado del curso si no se presenta la documentación requerida.

  ORGANITZACIÓ

  Estigues atent/a a les xarxes perquè prompte anunciarem ponents i novetats!

  ¡ Estate atento/a en las redes porque pronto anunciaremos ponentes y novedades!

 • Suport de FVMP a l’Educació Musical

  Carta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en defensa d’Educació Musical arran de l’escrit de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

  Tots sumem per a recuperar l’assignatura de música en 3r d’ESO, volem a tornar a ser els referents en Educació Musical a Espanya. La Conselleria d’Educació ha de recapacitar la seua decisió.

 • Mesa sectorial d’Educació Primària

  Aulodia va poder participar en la mesa sectorial d’Educació del dijous 26 de maig on es va tractar el Projecte de DECRET xx/2022, de xx de xx, del Consell pel qual s’estableix l’ordenació del currículum de l’educació primària en el sistema educatiu valencià.

  Des d’ací volem agrair públicament la invitació de tots els sindicats per a què la veu d’Aulodia, la veu dels docents de música, s’haja pogut escoltar en aquest canal de negociació. Vam intervindre en el torn de paraula d’ANPE, però realment podríem haver-ho fet des de qualsevol sindicat ja que tots portàvem el mateix discurs: garantir una educació musical de qualitat en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

  Aulodia va exposar les esmenes que ja va fer arribar a l’administració, als sindicats i als socis i sòcies: la necessitat de garantir dues sessions d’educació musical, la separació de les àrees de Música i Dansa davant Plàstica i Visual, o almenys, la qualificació diferenciada d’ambdues àrees.

  L’administració sosté que els centres que treballen alguns dels projectes implementats per la Conselleria podran tindre justificada la segona sessió. D’aquesta manera, es tindria la seguretat de què els projectes són de qualitat. Aulodia planteja que la segona sessió no solament s’adjudique a partir d’eixes propostes, sinò també a projectes artístics que desenvolupe el professorat des dels diferents grups de treball.

  Així mateix, en el torn de rèplica l’Administració va contestar que valorarien i estudiarien la separació de la qualificació.

  Estem molt satisfets de què la veu d’Aulodia s’haja pogut escoltar de primera mà i molt orgullosos de què tots els sindicats hagen fet seu el nostre missatge. Això demostra que en el sector educatiu realment existeix una preocupació per la part musical i artística de l’educació.

  No obstant això, l’administració continua sense donar garanties per a impartir una Educació Musical amb la qualitat que el nostre alumnat mereix. 

  A continuació, enllacem els comunicats dels diferents sindicats: STEPV, ANPE, CC.OO (pròximament), CSIF, UGT.

 • Aulodia i la FSMCV en defensa d’una educació de qualitat a l’ESO

  En esta publicació podeu veure el comunicat que ha elaborat Aulodia junt amb suport de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en defensa de l’Educació Musical arran la filtració del nou currículum de secundària que esmentava que l’assignatura de música deixaria d’estar present en 3r d’ESO com a matèria obligatòria.
  .
  .
  Aquest comunicat ha estat enviat a l’administració, demanant també una reunió on puguem negociar aquesta situació, que minva la qualitat de l’ensenyament en aquesta etapa.
  .
  .
  Ens estem posant en contacte també amb diversos sindicats, d’alguns dels quals ja hem rebut resposta, amb l’afany de cooperar junts per a donar-li a la música el paper que li pertoca.
  .
  .
  Com veieu, des d’Aulodia apostem per unificar les veus de tots els col·lectius vinculats amb l’ensenyament musical per fer ressonar les nostres peticions amb més força. Anirem informant-vos dels avanços a mesura que tinguem més notícies.
  .
  .
  @fsmcv_ #fsmcv #aulodiacv @aulodiacv

 • Música y TIC (IV)

  Comenzamos una nueva temporada y con ella una nueva edición del curso “Música y TIC” impartido por Almudena Pérez. ¡Y ya vamos por la 4ª edición! Un curso con la estructura de las ediciones pasadas pero con las novedades que nos trae Almudena Pérez. Este curso está certificado con 20h de formación docente hábiles para sexenios por la Conselleria de Educación.

  Número máximo de participantes

  30 plazas

  Destinatarios:

  Profesorado de Educación Musical: Educación Primaria, Educación Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas.

  Objetivos del curso

  • Aproximar a los docentes de Educación Musical en el uso de aplicaciones libres a través de metodologías activas y aprendizajes significativos en el Aula de Música.
  • Utilizar las tecnologías para el fomento de las prácticas de expresión vocal, instrumental, corporal y artística.
  • Elaborar actividades teniendo presente las tecnologías en su elaboración. 
  • Ver y valorar las posibilidades de estas metodologías y cómo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de Educación Musical.

  Contenidos del curso 

  Los contenidos versarán sobre el conocimiento y manejo de aplicaciones para los siguientes usos:

  • Herramientas para organizar y compartir los materiales: Padlet
  • Herramientas para trabajar con audio y diseñar actividades auditivas: 123Apps, Dirpy, Audacity.
  • Herramientas para editar partituras: Musescore
  • Herramientas para editar vídeo: Edpuzzle
  • Herramienta para crear páginas web: Wix
  • Herramientas para crear actividades con elementos multimedia:
  • LearningApss, Genially, Canva, Liveworksheets.

  Necesidades técnicas para la realización del curso

  – Ordenador y conexión a Internet

  – Dispositivo móvil (opcional)

  – Se recomienda tener más de un navegador instalado en el ordenador

  – Cuenta de correo Gmail para utilizar Google Drive para alojar los materiales que se vayan creando durante el curso y compartirlos fácilmente en la red.

  Fechas

  Del 28 de marzo al 1 de mayo de 2022

  Plazo de inscripción

  Hasta el miércoles 23 de marzo o completar las plazas disponibles. 

  Metodología

  El curso de 20 horas de duración está dividido en 5 módulos. Para cada uno de ellos se dará un tiempo de realización de manera asíncronas a través de la plataforma Moodle facilitada por Aulodia.

  Duración total del curso

  20 horas, reconocidos por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. (Solo a docentes en activo de la C.V)

  Precio de matrícula

  Socios: 20 €

  No Socios: 50 €

  Estudiantes: 35 €

  Hazte socio/a 2022 + curso: 40 € Hazte socio

  Formulario de inscripción al curso

  Una vez cumplimentado y enviado el formulario recibirá información por correo electrónico con las instrucciones para realizar el pago.

  Ponente

  Almudena Pérez

  Nacida en Gijón (Asturias), es titulada superior de Piano y Solfeo y Teoría de la Música por el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo. Ha trabajado en los conservatorios de Logroño, Calahorra, Haro, Ávila y Astorga. Ha realizado numerosos cursos de formación relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula y lleva varios años trabajando con las TIC en el aula de Lenguaje Musical, lo que le ha llevado a la creación de la web educativa Almudena Lenguaje Musical. En los últimos años, junto a la profesora María Jesús Camino Rentería, ha impartido cursos de formación del profesorado en Gijón, Barcelona, Jaén, Elche y Mallorca, centrados en la aplicación de las TIC y la utilización de los dispositivos móviles en el aula de música. Ha participado como ponente en los dos últimos congresos virtuales organizados por ADMURM “Nuevas oportunidades para la educación musical”. Forma parte, también junto a María Jesús Camino, del proyecto “CreaconTIC”, destinado a la formación online en competencias digitales para el profesorado de Música de todos los niveles educativos. En la actualidad es profesora de Lenguaje Musical y Piano Complementario en el Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio” de Santander.

 • Rondó aulódico

  Presentamos el #rondóaulódico, un evento que tenemos muchas ganas de que llegue porque nos permitirá volvernos a ver con los socios/as (con todas las precauciones necesarias). Ya lo tenemos ahí y nos encanta poder contar con la compañía de @carlossaxalcazar y el magnífico espacio de l’ #alqueriajulià

  Haz clic en la imagen o en el siguiente enlace para inscribirte: https://forms.gle/JFoWzKXVgv6Qkx6d8

  Socios, socias, os animamos a acompañarnos. ¿No eres socio/a de Aulodia? Infórmate, entra en nuestra web, ¡hazte socio/a y vente!

  🔗 https://aulodiamusica.wixsite.com/aulodia/hazte-socio

  #aulodiacv #sociosaulodia

 • Curso de ukelele, impartido por Marta Serrano

  Desde Aulodia tenemos el gran placer de ofrecer este curso de ukelele, que sabemos que os va a encantar. A continuación tenéis los detalles del curso:

  ¿Por qué el ukelele en el aula de música? El ukelele es uno de los instrumentos más versátiles que podemos utilizar en la Educación Musical. El aprendizaje de este instrumento es asequible desde etapas tempranas y permite trabajar melodía, armonía y ritmo, pudiendo servir para acompañar a la voz. El proyecto UkeAula utiliza el ukelele como instrumento vehicular de los contenidos de Música en Primaria y Secundaria mediante las llamadas metodologías activas en Primaria y Secundaria.

  Marta Serrano

  Este curso está homologado por la Conselleria de Educació de la Comunidad Valenciana. Está dirigido a profesorado de educación musical: educación primaria, educación secundaria, profesores de música y artes escénicas.

  Fechas:

  13, 20 y 27 de octubre; 3 y 10 de noviembre

  Necesidades para las sesiones:

  Ordenador/dispositivo móvil con conexión a internet

  Ukelele para poder practicar en directo

  Plazo de inscripción:

  Desde el lunes 20 de septiembre de 2021 hasta el viernes 7 de octubre

  Acceso al formulario de inscripción:

  https://forms.gle/B417dteLDm3uWRrV9

  Metodología y temporalización:

  Constará de 5 sesiones de dos horas de duración donde la conexión se realizará por Google Meet. Además, también se podrá acceder a materiales del curso a través de la plataforma Moodle facilitada por Aulodia.

  Precio de matrícula:

  Socios: 20 €

  No Socios: 50 €

  Estudiantes: 35 €

  Hazte socio/a 2021 + curso: 40 €        Hazte socio!

 • COAEM se reúne con el Ministerio de Educación

  El pasado viernes, día 26 de marzo, la Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM), a la cual pertenece Aulodia como asociación de maestros/as y profesores/as de la Comunidad Valenciana, se reunió con representantes del Ministerio de Educación para hablar de la futura LOMLOE y de la situación que tendrá la música en esta ley de educación. En dicha reunión se hicieron llegar las inquietudes respecto a la carga horaria necesaria para desarrollar el currículo, a la necesidad de la presencia de la música en todas las etapas educativas, entre otras cuestiones.

  La prensa se ha hecho eco de esta reunión tan esperada con el Ministerio y diversos medios, como los que se ven bajo estas líneas, ya han mostrado interés:

 • TIC en Educación Musical (III)

  Comienza un nuevo año y con él una nueva edición del curso «Música y TIC» impartido por Mª Jesús Camino. ¡Y ya vamos por la 3ª edición! Un curso con la estructura de las ediciones pasadas pero con las novedades que cada año nos trae Mª Jesús. Además, esta edición está certificada por el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) dependiente del Ministerio de Educación, en colaboración con COAEM.

  Si estás interesado/a inscribete pronto porque solo se ofertan 25 plazas.

  Número máximo de participantes

  25

  Destinatarios:

  Profesorado de Educación Musical: Educación Primaria, Educación Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas.

  Ámbito: Nacional

  Objetivos del curso

  • Aproximar a los docentes de Educación Musical en el uso de aplicaciones libres a través de metodologías activas y aprendizajes significativos en el Aula de Música.
  • Utilizar las tecnologías para el fomento de las prácticas de expresión vocal, instrumental, corporal y artística.
  • Elaborar actividades teniendo presente las tecnologías en su elaboración. 
  • Ver y valorar las posibilidades de estas metodologías y cómo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de Educación Musical.

  Contenidos del curso 

  Los contenidos versarán sobre el conocimiento y manejo de aplicaciones para los siguientes usos:

  • Herramientas para organizar y compartir los materiales: Padlet
  • Herramientas para trabajar con audio y diseñar actividades auditivas: 123Apps, Dirpy, Audacity.
  • Herramientas para editar partituras: Musescore
  • Herramientas para editar vídeo: Edpuzzle
  • Herramienta para crear páginas web: Wix
  • Herramientas para crear actividades con elementos multimedia:
  • LearningApss, Genially, Canva, Liveworksheets.

  Necesidades técnicas para la realización del curso

  – Ordenador y conexión a Internet

  – Dispositivo móvil (opcional)

  – Se recomienda tener más de un navegador instalado en el ordenador

  – Cuenta de correo Gmail para utilizar Google Drive para alojar los materiales que se vayan creando durante el curso y compartirlos fácilmente en la red.

  Fechas

  Del 1 de marzo al 11 de abril de 2021

  Plazo de inscripción

  Hasta el domingo 21 de febrero o completar las plazas disponibles. 

  Metodología

  El curso de 20 de duración está dividido en 5 módulos. Para cada uno de ellos se dará un tiempo de realización de manera asíncrona a través de la plataforma Moodle facilitada por Aulodia.

  Duración total del curso

  20 horas, reconocidos 2 créditos de formación por el INTEF/MEC. (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional responsable de la integración de las TIC y la Formación del Profesorado en las etapas educativas no universitarias).

  Precio de matrícula

  Socios: 20 €

  No Socios: 50 €

  Estudiantes: 35 €

  Hazte socio/a 2021 + curso: 40 €        Hazte socio

  Formulario de inscripción al curso

  Una vez cumplimentado y enviado el formulario recibirá información por correo electrónico con las instrucciones para realizar el pago.

  Ponente

  MARÍA JESÚS CAMINO: Titulada Superior de Solfeo y Teoría de la Música, así como de Composición, Instrumentación y Acompañamiento. Ha sido asesora de formación en el CEP de Laredo y actualemente trabaja en el IES Valentín Turienzo de Colindres (Cantabria). Trabaja con las TIC en el aula de música desde hace años, comparte sus materiales y difunde en la red todo lo relacionado con la educación musical en su web «Clase de Música 2.0» http://mariajesusmusica.com.  Combina su trabajo con cursos de formación y conferencias a lo largo de toda la geografía española. Su lema: Crear y compartir en la red, las bases para enriquecer la educación.

 • Publicaciones oficiales sobre la LOMLOE

  Aquí os dejamos las publicaciones respecto a la nueva ley de educación: la publicación del 30 de diciembre del BOE y el texto de la LOE con los cambios y modificaciones de la LOMLOE.

  Para acceder a cada documento, haced clic en las imágenes.

 • Feliz Navidad

  Estimades sòcies i socis,


  Ja ha finalitzat el que possiblement siga i serà el primer trimestre més estrany de la nostra docència. Aquest desembre, més que mai, ens hem guanyat el nostre merescut descans. Com a mestres de música, molts de nosaltres hem hagut de prescindir de les nostres aules, instruments i sessions de música per tal de portar a terme els diversos plans de contingència elaborats per cada centre. Hem hagut de fer música amb gots, pals, percussió corporal, lluitar contra la tecnologia de cada aula i les inconveniències de donar classe al pati.
  Començaven el curs sense saber el futur de la nostra assignatura i, després d’aquestos tres mesos, podem dir que, una vegada més, les mestres de música hem sabut adaptar-nos amb èxit i hem demostrat el valor de l’educació musical a les nostres escoles, estiguem el context que estiguem.
  Per això, des d’Aulodia volem desitjar-vos unes felices festes, que donen la benvinguda amb un 2021 amb més esperança i il·lusió. A distància, per videotrucades o amb mascareta, la música continuarà present en les nostres cases.


  Una abraçada ben forta,


  La Junta d’Aulodia

  Estimados socios y socias,


  Ya ha finalizado el que posiblemente sea y será el primer trimestre más extraño de nuestra docencia. Este diciembre, más que nunca, nos hemos ganado nuestro merecido descanso. Como maestros de música, muchos de nosotros hemos tenido que prescindir de nuestras aulas, instrumentos y sesiones de música para poder llevar a cabo los diversos planes de contingencia elaborados por cada centro. Hemos tenido que hacer música con vasos y percusión corporal, luchar contra la tecnología de cada aula y las inconveniencias de dar clase en el patio.
  Empezábamos el curso sin saber el futuro de nuestra asignatura y, después de estos tres meses, podemos decir que, una vez más, los maestros y maestras de música hemos sabido adaptarnos con éxito y hemos demostrado el valor de la educación musical en nuestras escuelas, estemos en el contexto que estemos.
  Por ello, desde Aulodia queremos desearos unas felices fiestas, que den la bienvenida a un 2021 con más esperanza e ilusión. A distancia, por videollamada o con mascarilla, la música continuará presente en nuestras casas.


  Un abrazo bien fuerte,


  La Junta de Aulodia

 • Finalización del curso «Proyectos creativos en educación musical»

  Hemos terminado este curso online de proyectos creativos. En él hemos podido programar proyectos de nuestra área con la metodología ABP y con algunas herramientas muy prácticas. También hemos podido utilizar algunas herramientas para editar vídeo y audio.

  ¡Gracias a todos/as por confiar en Aulodia para la formación contínua!

 • Curso: «Proyectos creativos en educación musical»

  CONTENIDOS
  – Concepto y principios metodológicos del trabajo por proyectos
  – Elaboración de un proyecto creativo mediante un canva: justificación, vinculación con la ley, secuencias de actividades, etc.
  – Manejo y utilización de algunas herramientas de edición de video: InShot.
  – Manejo y utilización de algunas herramientas de edición de audio: Audacity

  OBJETIVOS
  – Conocer los fundamentos en que se basa el trabajo por proyectos.
  – Elaborar un proyecto creativo desde cero siguiendo unas pautas esenciales.
  – Conocer y utilizar las diversas posibilidades que nos ofrece el trabajo por proyectos, utilizandolo flexiblemente con otras metodologias o herramientas que nos parezcan adecuadas.
  – Planificar y utilizar las herramientas de edición de audio y vídeo enfocadas a actividades dentro de un proyecto.

  NECESIDADES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
  – Ordenador y conexión a Internet
  – Dispositivo móvil: muy recomendable una tablet para el uso de una app de edición de vídeo
  – Se recomienda tener más de un navegador instalado en el ordenador
  – Cuenta de correo Gmail para utilizar Google Drive para alojar los materiales que se vayan creando durante el curso y compartirlos fácilmente en la red.

  FECHAS:
  Del 5 de octubre al 1 de noviembre. El curso no tiene sesiones fijas de videoconferencias, sino tareas semanales donde cada asistente se organiza para ver los materiales semanales.

  PRECIO:
  Socios: 25 €
  Estudiantes:35 €
  No socios: 45 €

  Para inscribirte, accede aquí o haz clic en el cartel:

 • ¡Aulódiate! ¡Hazte socio/a!
 • Tardeo aulódico

  Os esperamos a todos y a todas la tarde del próximo martes día 16 de junio, a las 18:30h, para hablar de la educación musical durante el confinamiento. Se tratará de un pequeño tardeo virtual donde compartiremos experiencias y visiones con Ignacio Alós, Toni Ligero, Ana Pitarch, Teresa Patapum, Juanjo Giner y Raquel Hernández.

  La inscripción al tardeo es gratuita. Tenéis que rellenar el formulario que figura más abajo y el próximo martes, unas horas antes del tardeo, recibiréis el correo con el enlace para acceder. Si no te llega, comprueba tu bandeja de SPAM.

 • Finalización curso TIC en Ed. Musical

  Hemos terminado la 2ª edición del curso on-line con Mª Jesús Camino. Un curso que dada la situación vamos a poder utilizarlo al máximo con nuestros alumnos.

  Para que veáis todo lo que hemos aprendido y la cantidad de contenido que se ha creado, aquí os mostramos un Padlet con el material de cada uno de los compañeros y compañeras que ha ido realizando a lo largo de este tiempo.

  Gracias a todos por confiar en Aulodia en vuestra formación continua!!

 • TIC en Educación Musical

  Este es el nuevo curso con el que empezamos el 2020.

  Se trata de la segunda edición del curso on-line impartido por Mª Jesús Camino que se llevará a cabo entre el 2 de marzo y el 12 de abril de 2020 de 20h de duración.

  Solamente se ofertan 30 plazas, no te quedes fuera!

  Los contenidos son:

  • Herramientas para trabajar con audio: online y Audacity
  • Herramientas para editar partituras: MuseScore. Presentación partituras con Canva
  • Herramientas para editar vídeo: Videos educativos con Edpuzzle y pequeños montajes audiovisuales con Wevideo
  • Herramientas para crear materiales interactivos: Genially, LearningApps
  • Herramientas para publicación en web: Padlet

  Las 30 plazas ya se han cubierto, no obstante abrimos lista de espera. Tu solo apúntate.

  Aulodia se pondrá en contacto contigo en el caso de producirse alguna vacante.

 • Charlas de Aulodia en la Universitat Jaume I

  Durante la semana del 11 al 15 de noviembre de 2019 se han llevado a cabo una serie de charlas en la Universitat Jaume I de Castellón, dirigidas a los alumnos de 4º de la mención de música del Grado de Magisterio y también para los alumnos de 3º. En ellas pretendemos hacer conscientes a los futuros maestros de música de la importancia del asociacionismo en nuestro trabajo y les hemos dado a conocer a Aulodia como una asociación implicada en todos los frentes relativos a defender la educación musical en cualquiera de sus ámbitos.

  Estos encuentros han tenido dos partes: una primera parte donde se ha dado a conocer a Aulodia y se ha interactuado con los alumnos para que expresaran sus necesidades y sus ideas sobre la asociación, y otra parte donde hemos explicado cómo llevar a cabo una programación basada en proyectos en el aula de música de una manera práctica y adaptada a la realidad del aula.

  Los alumnos han mostrado interés en comunicarnos qué es lo que Aulodia podría hacer por ellos una vez hayan salido de la universidad, y también, durante la parte pedagógica, han realizado muchas preguntas referentes a la puesta en práctica de las actividades en las aulas.

  Para Aulodia es muy importante intervenir y darnos a conocer en el ámbito universitario de las tres provincias.

  Aquí tenéis los enlaces a nuestras redes para que podáis acceder y disponer de la información más actualizada.

  En la página Educa Con Música también podéis acceder al contenido y a la presentación de la parte pedagógica.

  Tenéis esta información en Educa Con Música, http://www.educaconmusica.com, o haciendo click en la siguiente imagen:

 • Aulodia en el CONSMU 2019

  AULODIA y la FSMCV han participado en el VI Congreso Nacional y IV Internacional de Conservatorios Superiores de Música organizado por la SEM-EE (Sociedad para la Educación Musical del Estado Español) con la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Canarias del 14 al 17 de noviembre de 2019 en Santa Cruz de Tenerife.

  María Capel y Remigi Morant, como representantes de dos entidades entre cuyas finalidades está la defensa de la educación musical, han presentado conjuntamente una comunicación titulada “La necesaria defensa de la educación musical. El caso valenciano: Aulodia y la federación de sociedades musicales de la comunidad valenciana”.

  La comunicación ha mostrado las trayectorias de la Associació de professorat de primària i secundària de la Comunitat Valenciana y de la Federació de societats musicals de la Comunitat Valenciana. Dos entidades que han cumplido 25 y 50 años respectivamente de defensa de la Educación Musical.

  Decir defensa de la Educación Musical es referirse al profesorado, al planteamiento de las propias materias, a los centros educativos y su necesaria dotación, a las dedicaciones semanales, a la presencia de la música en el currículo educativo, a su importancia desde la perspectiva evaluadora y sobre todo al alumnado y su futuro, ya que en la enseñanza obligatoria el profesorado forma personas y por tanto, la educación musical es una herramienta perfecta para ayudar en su consecución. Por otro lado, si hablamos de enseñanza especializada, la obligación del profesorado no es solo formarles sino también de abrirles puertas a un futuro trabajo.

 • VEUS EN CONTRAPUNT-III: XXIII JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL, AULODIA

  El pasado fin de semana se celebraron las XXIII Jornades d’Educació
  Musical en el Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria
  (València) organizadas por Aulodia, Associació de professorat de música de
  Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana.


  La tercera edición de Veus en Contrapunt ha sido muy especial porque
  han estado enmarcadas dentro del 25 aniversario de la asociación. En esta
  ocasión bajo el lema “Aulodia: Somos colectivo” se ha mostrado la importancia
  del asociacionismo como motor que representa y ayuda a las voces de todos los
  profesores y profesoras que trabajan por y para la Educación Musical. Un
  profesorado generoso, entusiasta, respetuoso, profesional y orgulloso de
  pertenecer a su colectivo.


  La apertura de las Jornadas la llevó a cabo Andrea Giráldez, gran
  referente en el ámbito de la investigación en didáctica de la expresión musical,
  con su conferencia “25 años de música y educación: mirar al pasado para
  imaginar el futuro”. Tras la pausa, se realizó un taller práctico de percusión
  corporal a cargo de Santi Serratosa, creador del método SSM.


  Después de la comida de hermandad, donde los asistentes pudimos
  compartir nuestras propias experiencias y prácticas educativas, tuvo lugar la
  mesa de comunicaciones donde diversos ponentes de Infantil, Primaria y
  Secundaria expusieron algunas de sus magníficas propuestas didácticas. Los
  comunicadores fueron Alicia Arnau, Lorena Balaguer, Cristian Lara, Joaquín
  Pascual, Inmaculada Palop y Jesús José Sáez.


  La jornada del domingo se inició con un taller de la mano de Adolf Murillo,
  quien introdujo a los participantes al Aprendizaje Basado en Creación Artística
  Colaborativa (ABCAC).

  Finalmente, las jornadas concluyeron con una Mesa redonda que mostró
  los idearios, la gestión y el compromiso con el propio tejido asociativo y sirvió
  para debatir la fuerza del asociacionismo en la Educación Musical. La mesa
  estaba formadas por las directivas de diversos colectivos: Ana Vernia (SEM-EE),
  Almudena Vidal (COAEM), María Capel (AULODIA), Remigi Morant (FSMCV) y
  Blanca Domínguez (CONEUTERPE 2020).


  En definitiva, Aulodia continúa ofreciendo espacios formativos y de
  enriquecimiento, intercambio y reflexión docente en el que el profesorado de
  música tiene la oportunidad de presentar proyectos de innovación y mostrar sus
  inquietudes con tal de mejorar e impulsar la práctica educativa. Todo ello creando
  consciencia de colectivo y reflejando la unión y colaboración entre los docentes
  de música para defender la importancia, los beneficios y los intereses de las artes
  en la educación.


  Por último, Aulodia agradece al Ajuntament y a La Primitiva de Lliria la
  utilización de sus instalaciones, a los ponentes su disponibilidad y maestría, a
  Consolat de Mar su colaboración y a los asistentes, socios y socias su presencia
  en este intenso fin de semana animando a seguir en contacto y a estar
  conectados a través de las redes sociales.


 • Gala II Premis Bankia al talent musical

  El pasado sábado 14 de septiembre, Aulodia acudió como invitada por la FSMCV a la gala de los «II Premis Bankia al talent musical».

  Agradecemos enormemente la asistencia a este evento que consideramos tan importante en pro de la música y del talento musical.

  Asimismo, felicitamos a todos los premiados y a los finalistas, especialmente a los que ganaron el premio educativo: el CEIP Sant Miquel con el proyecto Musiescola y el IES Rodrigo Botet de Manises con «Música per a tots i totes». ¡Enhorabuena!


 • Programa XXIII Jornades d’Educació Musical

  Ya tenemos el programa para estas jornadas. Un programa muy interesante con una multitud de propuestas para todas las etapas: infantil, primaria y secundaria…

  El plazo de inscripción todavía está abierto así que no dudes en realizar tu inscripción.

  Para visualizar el programa entra aquí.

  Para descargarlo en castellano pincha aquí.

  Para descargarlo en valenciano, aquí

  Anímate y no te pierdas las jornadas del 25 aniversario!!

 • Comunicaciones #VEC19

  Segunda tanda de comunicaciones en estas XXIII Jornadas!!

  Jesús José Saez hablará «Acerca de la Educación Musical en Secundaria: arte, relaciones y emociones».

  Inmaculada Palop compartirá su proyecto «The Gruffalo Project. Music-English-Arts».

  Joaquin Pasqual nos expondrá su proyecto «La música y yo».

  Inscripciones en https://veusencontrapunt2019.weebly.com/

  ¿A qué estás esperando para inscribirte?

 • Andrea Giráldez

  Nos complace anunciar a todos los aulódic@s que en las jornadas del 25 aniversario contaremos Andrea Giráldez.

  Profesora referente tanto a nivel nacional como internacional realizará la ponencia inaugural de las XXIII Jornades, todo un regalo para todos nosotros. La ponencia versará sobre «25 años de música y educación: mirar al pasado para imaginar el futuro».

 • Adolf Murillo

  Esto va cogiendo forma, después de presentaros a Santi Serratosa y a la primera tanda de comunicaciones os anunciamos a otro de los profesores con el que podremos disfrutar de un fantástico taller.

  Adolf Murillo realizará un taller en el que nos introducirá en el «Aprendizaje basado en creación artística colaborativa. ABCAC».

 • Comunicaciones #VEC19

  Os presentamos a tres de los comunicadores que mostraran sus experiencia a pie de aula.

  Cristian Lara nos hablará de «La práctica instrumental en el aula».

  Lorena Balaguer tratará la «Interdisciplinariedad en el aula de música».

  Alicia Arnau nos presentará una propuesta creativa para Educación Infantil bajo el nombre «De coser y cantar a cantar y crear».

  Toda la info e inscripciones en https://veusencontrapunt2019.weebly.com/

 • Santi Serratosa

  Santi Serratosa es el primer ponente confirmado para las XXIII Jornades d’Educació Musical. Nos ofrecerá un taller titulado «La percusión corporal como recurso pedagógico».

  A qué estas esperando!?

 • XXIII Jornades d’Educació Musical

  Empezamos un nuevo curso y con él vienen las Jornadas de Educación Musical. Este año son unas jornadas especiales, ya que son las jornadas del 25 aniversario y es por ello que hemos preparado un programa muy sugerente y variado para la ocasión. Programa que os iremos desvelando poco a poco…

  El periodo de inscripción termina el lunes 16 de septiembre. En la página web de las jornadas https://veusencontrapunt2019.weebly.com/ podréis encontrar toda la información así como el formulario de inscripción.

 • “Call for papers” para Veus en Contrapunt III

  ¡Estamos que no paramos! Inmersos en las I Jornadas Estivales, abrimos el plazo para enviar comunicaciones para la III edición de Veus en Contrapunt.

  Las jornadas se celebraran los días 21 y 22 de septiembre de 2019. Aquí tenéis la web con toda la información: https://veusencontrapunt2019.weebly.com/

  Aquí os dejamos el formulario:

 • Últimos días para inscribirse en la jornadas de Moraira

  El día 29 de junio, sábado, será el último día para poder reservar plaza en las jornadas de Moraira. Os recordamos los datos de las jornadas y el enlace de inscripción.

  Aún quedan plazas… ¡Animaos a venir!

  Aquí podéis hacer la inscripción al curso

  En la siguiente entrada de nuestra página tenéis más información, además del cartel que os adjuntamos:

 • Programa Jornadas Estivales

  MARAVILLAS DE ORIENTE:

  Viaje de un occidental siguiendo los pasos de un hilo de seda

  El título recoge escenas de vida de Oriente, que a través de la danza y la música popular nos darán a conocer modos de ser, de sentir y de expresar, descubriendo el ritmo, el movimiento y la armonía como modos de que hablen juntos cuerpo y mente.
  Como muchos europeos a los largo de la historia nos moveremos por la ruta de la seda que siempre ha estado rodeada de increíbles historias de aventuras, de maravillas y tesoros e intercambio de mercancías, ideas y vía de propagación de las grandes religiones.
  Con una metodología de aprendizaje basada en la experimentación y el descubrimiento y de una forma amena y creativa que podremos desarrollar en el aula, nos adentraremos en la música y las danzas de varios países asiáticos.
  A través de juegos rítmicos y de grupo, tocando, cantando y bailando, crearemos momentos de aprendizaje donde conocer, compartir y comentar juntos escenas de vida del continente asiático.
  Poco a poco iremos descubriendo ritmos, escalas, melodías, armonías y pasos que completarán el momento de confluencia donde seremos “ruta de la seda”.

   

  OBJETIVOS

  • Descubrir actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos y musicales de una forma globalizada y desde nuevas claves metodológicas.
  • Fomentar y enriquecer el proceso creativo cooperativo.
  • Experimentar y conocer las grandes posibilidades de la expresión corporal.
  • Desarrollar la espontaneidad, la desinhibición y la creatividad
  • Conocer los fundamentos de la didáctica de la danza.
  • Descubrir las danzas del mundo como punto de encuentro entre culturas.

  CONTENIDOS

  • Metodologías y aprendizaje activo en el aula de música.
  • Dinámicas de grupo.
  • Dinámicas de dominio del espacio.
  • Agrupaciones musicales.
  • Lenguaje musical.
  • Compás de 2/4, 3/4, 4/4 y 5/4.
  • Danzas y cantos del mundo.
  • Experiencias prácticas.
  • Técnicas de enseñanza de la danza en el aula.
  • Comunicación artística.
  • Dinámicas de grupo.
  • Expresión corporal.
  • Qué, cómo y cuándo evaluar.
  • Herramientas de evaluación.

  HORARIO

  MARTES 9 de julio

  10:30-11:00 Bienvenida y presentación del curso

  11:00-12:00 Dinámicas de grupo. Pulsación común. Instrumentación y danza 1.

  12:00-12:15 Descanso

  12:15- 13:30 Danza 1. Juegos de ritmo binario, ternario, cuaternario e irregulares. Instrumentación y danza 2.

  13:30-16:30 Descanso y comida

  16:30-18:30 Canción e instrumentación. Forma musical. Danza 1, Danza 2. Instrumentación y danza 3.

  18:30-9:30 Descanso

  19:30-20:30 Todos juntos preparamos concierto

  20:30-22:30 Descanso y cena

  22:30-23:30 Performance en el albergue

   

  MIÉRCOLES  10 de julio

  11:00-12:45 Coreografía colectiva. Repaso y grabación de danzas

  14:45-13:00 Descanso

  13:00-14:00 Evaluación y herramientas.

  14:00-15:30 Comida y despedida

 • Jornadas Estivales

  Iniciamos un nuevo formato de formación, unas Jornadas Estivales en el Albergue «La Marina» de Moraira (Alicante). Compartiremos 10 horas de formación con los profesores Anna Maria Biffi y Jesús Sáez realizando talleres muy sugerentes en los que cantaremos, bailaremos y tocaremos en un ambiente fresco como es del Albergue Juvenil. 

  LUGAR
  Albergue Juvenil «La Marina» Teulada-Moraria

  FECHAS:
  9 y 10 de julio de 2019

  PLAZAS: 25

  PRECIOS:
  Socios: 60€
  No socios: 100€

  En régimen de pensión completa:
  DÍA 9: comida, cena y alojamiento (habitaciones dobles)
  DÍA 10: desayuno y comida

  En el siguiente formulario de inscripción se encuentra la información de como realizar el pago. Ya que hasta que no se efectúe el ingreso en cuenta, no se considerará la plaza reservada.

  Tienes la opción de llevar tu propio instrumento musical.

  Formación, convivencia, piscina, tertulias a la luz de la luna alicantina, música en directo… son algunos de los ingredientes de este cóctel que queremos vivir y sentir todos juntos este verano del 25 Aniversario.

 • I Trobada de Socis d’Aulodia

  El sábado 18 de mayo ha tenido lugar en el Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria la I Trobada de Socis de AULODIA, la Asociación de profesorado de música de Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana.

  Con el hashtag #somcolectiu y el lema “La música com assignatura troncal” hemos querido convocar a los socios para realizar otro acto de celebración del 25 aniversario de la asociación.

  Para ello, hemos contado con la presencia de dos grandes profesionales como son Andreu Soler y Antonio Domingo.

  La jornada empezó el sábado 18 con la presentación del acto por parte de la presidenta, Maria Capel, haciendo hincapié en el aniversario de Aulodia y también en el Bicentenario de la Primitiva de Llíria, así como en la necesidad de asociarnos y formar colectivo entre nosotros, los docentes de música de todos los ámbitos educativos.

  Posteriormente empezó el taller de Andreu Soler, que se centró en mostrar el valor de la música como la herramienta creativa y su potencia a la hora de crear música a partir de poemas o textos escritos. Nos mostró ejemplos de cómo adaptar música a un texto y cómo harmonizarlo atendiendo al carácter del texto y a la historia que se está contando, trabajando así también el componente emocional que tanto caracteriza nuestra área de trabajo.

  Después empezó la conferencia de Antonio Domingo, «La música como asignatura troncal», donde pudimos experimentar de una forma muy ilustrativa y muy práctica cómo la música es la única actividad que trabaja todas las inteligencias múltiples a la vez, y de qué manera afecta eso a nuestro desarrollo neuronal. La práctica musical, ya sea con percusión corporal, utilización de instrumentos, etc. beneficia enormemente al desarrollo del cerebro. Lo pudimos experimentar ya que la conferencia de Antonio consistió en ir alternando explicaciones teóricas y ejercicios prácticos de un juego de manos donde todos los asistentes disfrutamos muchísimo.

  Después de esta conferencia agradecimos a la Primitiva de Llíria el habernos cedido sus instalaciones para realizar la Trobada, y también pasamos a recordar los diferentes actos que están programados durante este año para seguir celebrando el 25 aniversario (Valencia, Alicante y Castellón).

  Finalmente, los socios y ponentes nos fuimos del salón de actos para asistir al brunch organizado por la asociación y así poder charlar, conocernos y compartir experiencias, que también es una parte muy importante de todos los encuentros aulódicos. A continuación tenéis algunas imágenes más de la jornada.

  Aulodia agradece la asistencia de los socios y socias, en especial a Pasqual Pastor como Socio de Honor de esta asociación, así como a Paco Medina, primer presidente de la asociación. La hermandad y el ambiente de complicidad y de reencuentro que se crearon en este acto han sido las principales sensaciones que nos llevamos de esta jornada.

 • I Trobada de socis

  Continuem els actes del 25 aniversari amb un acte molt especial: la I Trobada de socis. Per això contarem amb la presència de dos grans companys.

  Andreu Soler que realitzarà un concert/taller sobre composició i el gran Antonio Domingo que donarà una conferència titulada «La música com assignatura troncal».

  Finalitzarem el matí sobre la 13:30 amb un brunch en el què tots podrem compartir idees, somnis, anhels, alegria i bon humor!

  Si no ets soci, però t’agradaria vindre i formar part de la família aulòdica, realitza la teua inscripció com a soci en aquest formulari i el dia de la trobada realitzes la teua aportació com a soci.

  Ens veiem el proper dissabte 18 de maig a les 9:30h a l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria

   

 • Trabajos del curso «Música y TIC»

  Ya hemos terminado el curso «Música y TIC» impartido por MªJesús Camino durante los meses de Marzo y Abril y aquí podéis ver el trabajo realizado por los compañeros y compañeras. Un Padlet de padlets!!

  Hasta la próxima!!

  https://padlet.com/mjcamino/ar0lowgmseh

 • Cartell actes 25 aniversari

 • #Musiqueando2019
  A tres días de #musiqueando2019, estos son los centros de la Comunidad Valenciana que participan en esta IV edición. Si quieres participar, todavía estas a punto entra en https://musiqueando2019.weebly.com/ y rellena el formulario para que tu centro contabilice. Anímate y musiquea!!!

  ALICANTE

  IES Mare Nostrum. Torrevieja.

  CEIP Teixereta. Ibi.

  CEIP Montgó. Dénia.

  CEIP Cervantes. Dénia.

  CEIP Pou de la Muntanya. Dénia.

  Colegio Paidós. Denia.

  CPEE Tomàs Llàcer. Alcoi.

  CEIP Rabassa. Alicante.

  CEIP Oscar Esplá. Alicante.

  ​CEIP Tossal. Alicante.

  ​​CEIP Sant Roc. Polop de la Marina.

  CEIP Francisco Candela. Crevillent.

  IES Canonge Manchón. Crevillent.

  CEIP Mas Magro. Crevillent.

  CEIP Párroco Francisco Mas. Crevillent.

  CEIP Primo de Rivera. Crevillent.

  CEIP Nuestra Señora de la Esperanza. Crevillent.

  CEIP Miguel Hernández. Crevillent.

  CEIP Benicadim. Beniarbeig.

  IES Maciá Abela. Crevillente.

  CEP Julio Quesada. Crevillent.

  CEIP Mare Nostrum. La Vila Joiosa.

  Colegio Ntra. Sra. del Carmen. Crevillent ​

  CEIP Sagrada Familia. Jijona

  CEIP Campoamor. Alicante

  CEP San José de Calasanz. Bigastro

  CASTELLÓN

  CEIP Alcalde Fabregat. Benassal.

  ​CEIP Errando Vilar. Almassora.

  ​CEIP Don Modesto Ventura Benages. Cortes de Arenoso.

  CEIP San Vicente de Piedrahita.  San Vicente de Piedrahita.

  CEIP Mare de Deu dels Angels. Sant Mateu.

  Fundació Privada Divina Providència. Vinaròs

  VALÈNCIA

  CEIP Ausiàs March. Paterna.

  CEE Rosa LLacer.  Castellar-Oliveral.

  CEIP Alfàndec.  Tavernes de la Valldigna.

  ​CEIP Fabián y Fuero. Villar del arzobispo.

  ​C.E.I.P. Sant Miquel. Tavernes de la Valldigna.

  CEIP Torrefiel. València.

  CEIP Gregori Mayans i Ciscar. Mislata.

  ​CEIP Verge del Pilar. Carrascalet Algemesí.

  CEIP Gloria Fuertes. Alzira.

  CEIP Lluís Vives. Alzira.

  CEIP Trullàs. Benifaió.

  CEIP Bosch Marin. Carlet. Valencia

  ​CEIP Campanar. Valencia

  CEIP Profesor Bartolomé Cossío. Valencia.

  CEIP Jesús. Valencia.

  ​CEIP El Convent. Alberic.

  CEIP Cervantes. Buñol.

  CEIP 8 de abril. San Antonio de Benagéber.

  ​​CEIP Las Higuerillas. Requena.

  ​CEIP Magraner. Tavernes de la Valldigna.

  ​CEIP Verge del Pilar. Algemesí.

  CEIP Salvador Andrés. Algemesí.

  Centro de Enseñanza Rivas Luna. L’Eliana.

  ​IES Gonzalo Anaya. Xirivella.

  CRA Benavites – Quart de les Valls. Benavites i Quart de les Valls.

  CEIP Serrería. València.

  ​IES Jordi de Sant Jordi. Valencia.

  ​IES La Valldigna . Tavernes de la Valldigna.

  ​CEE Francisco Esteve. Paterna.

  ​CEIP El Perelló. El Perelló.

  CEIP Santa Bárbara. Benifaió.

  IES Enric Soler I Godes. Benifaió

  CEIP Miguel Hernández. Riola

  Centre d’Estudis Musicals Mestre Arnau. Tavernes de la Valldigna

  CEIP El Castell. Almoines

  CEIP Alfonso X El Sabio. Requena

 • Magisterio UV 2019

  El pasado martes dia 2 de abril Aulodia participó por cuarto año en la Semana de Actividades Complementarias de la Facultad Magisterio de la Universidad de València. Esta vez la propuesta didáctica ha sido «La ópera, un arte escénico». Los alumnos de 4º A y 4º B del CEIP Rei en Jaume de Foios compartieron su proyecto con los estudiantes universitarios. Expusieron y mostraron sus trabajos, así como la forma de organizarse en el trabajo por proyectos. Los temas eran: cantantes de ópera, teatros y auditorios, compositores de óperas y curiosidades.

  En la segunda parte de la actividad, la práctica instrumental tomó todo el protagonismo. Adriana, alumna de 4ºB cogió la batuta para convertirse en la directora musical de una orquesta de pequeña percusión, haciendo los acompañamientos para «Toreadores» de la ópera Carmen.

  Los alumnos de Magisterio querían entrar en contacto con los escolares. Y viceversa. Entonces llega la oportunidad de agruparnos para crear las propias instrumentaciones. De aquí surgen diversas propuestas: movimiento, percusión corporal… Y cuando existen estos agrupamientos nacen nuevas formas de hacer música en el aula.
  Para finalizar la muestra-taller compartimos las propuestas en un concierto de clausura donde todos nos escuchamos. 

  La experiencia resultó positiva, extraordinaria, maravillosa, divertida, bonita… así la han calificado los niños y niñas.
  Agradecer a Remigi, director del Departamento de Educación Musical, corporal y plástica, la confianza que deposita siempre en Aulodia y el apoyo que hace ver en pro de los valores de la Música. 
  Queremos continuar esta magnífica fusión e intercambio de experiencias porque hace crecer a pequeños y a mayores, a estudiantes y maestros. 
  VIVA LA MÚSICA

 • Curso Online con MªJesús Camino

  Aulódic@s,

  Os presentamos el I curso online organizado por Aulodia. Curso impartido por Mª Jesús Camino. Aquí encontraréis toda la información e inscripción:

  CONTENIDOS
  – Herramienta para organizar y compartir los materiales: Google Drive
  – Herramientas para trabajar con audio: Dirpy, 123APPS, Audacity, OnlineConvert
  – Herramientas para editar partituras: MuseScore
  – Herramientas para editar vídeo: Wevideo
  – Herramientas para crear actividades con elementos multimedia: LearningApps

  NECESIDADES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
  – Ordenador y conexión a Internet
  – Dispositivo móvil (opcional)
  – Se recomienda tener más de un navegador instalado en el ordenador
  – Cuenta de correo Gmail para utilizar Google Drive para alojar los materiales que se vayan creando durante el curso y compartirlos fácilmente en la red.

  FECHAS:
  Del 11 de marzo al 21 de abril. Con un total de 20h distribuidos en 5 módulos.

  PLAZAS:
  30 alumnos

  INSCRIPCIÓN:
  Plazo de inscripción finalizado

  DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
  Al ser una actividad que está en trámites de reconocimiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte*. El Certificado de asistencia tendrá reconocidos los créditos de formación para los docentes que aporten:
  – Centro público: copia de la última nómina.
  – Centro privado/concertado: original o copia compulsada o confrontada de TC2 del curso actual.
  – Interinos: copia de la última nómina o certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.
  – Desempleado: certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

  *Solo a docentes que presten servicios en la Comunidad Valenciana

   

  Una vez matriculado, Aulodia facilitará los datos de acceso a la plataforma para la realización del curso.

   

 • Curso «Didáctica del canto coral con adolescentes»

  La Asociación Orff-España, con la colaboración de Aulodia, organiza un curso impartido por Alfonso Elorriaga.

  El curso titulado «Didáctica del canto coral con adolescente» se realizará durante el sábado 9 y domingo 10 de marzo en el local de la banda Primitiva de Llíria.

  En este enlace encontraréis toda la información así como el formulario de inscripción. • MÚSICA Y POESÍA: «A MAR».

  El joven músico valenciano Andreu Soler sigue con la promoción de su último trabajo «A Mar», un disco de poesía y música. ¿Quieres saber más? No te pierdas su entrevista en el periódico El Mundo

 • AULODIA, L’ESPERIT DE L’EDUCACIÓ MUSICAL.

 • 2019, 25 Aniversari
  Comencem un nou any, el 2019. I comencem amb un nou diseny de la nostra web. Enguany és un any molt especial per a tots els aulòdics perquè complim 25 ANYS!!!  Esteu atents als canals habituals (web, facebook, twitter) per a no perdeu-vos cap esdevenivent d’aquest any. Enguany mes que mai  #Somcol·lectiu 
  TOTS FEM MUSICA, JUNTS FEM AULODIA
   
 • Bon Nadal!
  Estimados socios, socias, cursillistas y amigos de Aulodia, Desde la asociación os deseamos Feliz Navidad y un año 2019 lleno de salud e ilusión por la Educación Musical. Estimats socis, sòcies, cursillistes i simpatitzants d’Aulodia, Des de l’associació us desitgem un Bon Nadal y un any 2019 ole de salut e il.lusió per la Educació Musical. 74E64BA6-6AF9-4ADB-A3B7-32DB84E8102E
 • Anteproyecto de ley orgánica de modificación de la actual ley de educación
  Ante la consulta pública previa sobre un anteproyecto de ley orgánica de modificación de la actual ley de educación, COAEM (Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español) y las asociaciones de docentes de música de ámbito autonómico han redactado un documento en el que se expresan las peticiones de cambio y aportaciones a la ley por parte del profesorado de Educación Musical. Las piezas claves de este texto se centran en respetar la troncalidad y la continuidad de la Música en las etapas de Primaria y Secundaria, y en la dignificación y trato no discriminatorio del Bachiller Artístico.

  CONSULTA PUBLICA_ANTEPROYECTO LEY ORGANICA_AULODIA

 • Congrés l’ARTèria (II)
  Els dies 27 i 28 d’octubre Aulodia ha estat present en el Congrés D’ Àmbit Artísticexpressiu L‘ARTÈRIA organitzat per CEFIRE i celebrat a l’ Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Ha sigut un cap de setmana molt enriquidor a nivell professional on Aulodia ha presentat un póster comunicatiu. Des de la taula rodona inicial “Art i educació: existe alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro?” passant per les interessants ponències al voltant d’espais d’aprenentatge, la relació entre neurologia i art, projectes interdisciplinars, petxa-kutxes, tallers, mostres escolars i soundpainting han estat d’una qualitat excel·lent amb una posada en escena original, moderna, fresca, acurada i, sobretot, molt creativa. Cal destacar que en la clausura del Congrés es va destacar aquest lema: L’ART EDUCA. Podeu veure algunes imatges en aquest video  
 • Aulodia en la Asamblea de COAEM

  Aulodia ha asistido el sábado 27 de octubre de 2018 a la Asamblea Anual Ordinaria de COAEM (Confederación de Asociaciones de Educación Musical).

  La reunión se ha dado lugar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid que ha reunido a gran parte de las Asociaciones de profesorado de Música del estado español. En esta convocatoria se han tratado y discutido diferentes temas sobrelas acciones realizadas en el ejercicio 2018, tales como el Musiqueando, la campaña Educa con Música, formación, captación de nuevos socios y reuniones con el MEFP (Ministerio de Educación). asamblea_coaem_18Además, en el orden del día se han adoptado acuerdos sobre las próximas actividades de formación, el Festival AMUA, el Congreso CONSMU y el Congreso Con Euterpe2019 en Valladolid, así como las dos comisiones que se encargaran de gestionar el musiqueando y Educa con Música. Por último destacar que se ha renovado la Junta directiva pasándole el testigo de la presidencia a los compañeros y compañeras de Galicia.

  La Junta d’Aulodia

  “Tots fem música, Junts fem Aulodia”

  València, 28/10/2018

    Pd. Puedes leer el acta completa desde el siguiente enlace. ACTA ASAMBLEA COAEM
 • Congrés l’ARTtèria
  Aulodia no para!! Aquest cap de setmana, a més d’assistir a l’assemblea de COAEM, estarà al congrés l’ARTèria organitzat pel cefire artístic-expressiu a l’auditori de Castelló. Al congrés Aulodia presentarà el seu poster «L’esperit de l’educació musical». Un pòster on es recull les accions i l’essència de l’educació musical a la Comunitat Valenciana. No ho dubtes i no perdis l’oportunitat de vore el poster. Ens ha quedat de meravella!! Promo del Congrés pel Cefire AE
 • Asamblea COAEM
  Este fin de semana Aulodia asistirá a la Asamblea Anual de COAEM (La Confederación de Asociaciones de Educación Musical) que se celebrará en Madrid. Como siempre os mantendremos informados. No obstante para ir abriendo boca, ya está abierta la convocatoria del Musiqueando 2019. Este año el día señalado es el jueves 11 de abril. Te puedes inscribir en la página web: https://musiqueando2019.weebly.com/
 • Acta de la reunión mantenida en el Ministerio de Educación.
  Reunion Ministerio de Educación 8-10-2018
 • Valoraciones de les Jornades Veus en Contrapunt II
  results-1537700815470-76616feb-00fc-4b83-afd7-484cec1c2c3f padlet.png
 • Reunión Ministerio 8 de Octubre
  El pasado 8 de Octubre, la presidenta de Aulodia, María Capel, estuvo reunida en el Ministerio de Educación con otros representantes de las asociaciones de educación musical con conforman COAEM. En la reunión se trató entre otros temas de la troncalidad de la Música o las pruebas de acceso a la universidad. A continuación, el acta de la reunión.
 • Fotos de les Jornades Veus en Contrapunt II

  El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 • CRÒNICA DE LES XXII JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL. VEUS EN CONTRAPUNT-II
  El fin de semana del 22 y 23 de septiembre han tenido lugar en la casa de la Cultura de Foios las XXII Jornadas de Educación Musical. Bajo el lema “Abrimos las puertas del aula de música” estas jornadas han cumplido con su obetivo: dar cabida a las diferentes voces del profesorado de música con la intención de contribuir al enriquecimiento profesional. Maravillas Díaz,gran referente en investigación en Educación Musical, inauguró las jornadas con la ponencia “Lo que hay detrás del aula de música”. Maria Jesús Camino, (prestigiosa profesora cántabra) impartió el taller teórico-práctico “CreAPPtividad en el aula de música”. Las mesas de comunicaciones estuvieron formadas por Maria José García (embajadora Etwinning) que habló sobre “Etwinning en la música”, Elena Jiménez quien compartió su proyecto educativo “Hacemos teatro en inglés: A crazy fairytalestory”, Alba González con “LÓVA: Un proyecto para la vida”, Rut Aniorte con “Los proyectos del CEIP Mediterráneo en Etwinning” y Jesús Debón con el taller “Escenas musicales en el aula”. Durante el intenso fin de semana hicieron acto de presencia instituciones y personalidades destacadas dentro del mundo de la educación musical como: Pascual Pastor (en calidad de socio de honor de Aulodia) Remigi Morant ( en representación de la Universitat de València), Amparo Porta como profesora titular de la UJI de Castellón, Carmina Moreno y la Asociación Cultural “Musicant” y Sussana Marín, Judit Gual y Roberto García asesores del Cefire Artísticoexpresivo de Castellón. En el discurso de Clausura, la actual Junta de Aulodia formada por María Capel, Maite Carrreras, Natalia Villanueva, Eva Visa, Carlos García, Iris Estevan y Pablo Tronchoni, destacaron que en 2019 esta asociación cumplirá 25 años desde su fundación. “Conciencia de la fuerza de colectivo” será el lema que canalizará las diversas actividades musicales que se realizarán para festejar este cuarto de siglo. Cabe destacar que Aulodia existe gracias a la ilusión, el entusiasmo y el compromiso de un profesorado de música que a lo largo de todos estos años ha permanecido y ha trabajado en pro de la música y que sigue haciéndolo cada vez con más fuerza.

  confotos_CRÓNICA VEUS EN CONTRAPUNT-II_

 • Inscripció XXII Jornades Veus en Contrapunt -II
  Abans de gaudir d’unes merescudes vacances d’estiu, no oblideu fer l’inscripció a les XXII Jornades Veus en Contrapunt-II Enguany amb el tema:

  Obrim les portes de l’aula de música al món

  Comptarem amb l’assistència de Maravillas Díaz i MªJesús Camino així com comunicacions d’altres companys i companyes. Al següent enllaç teniu tota la informació  
 • XXII Jornades d’Educació Musical
  Us comuniquem que ja estem organitzant per al pròxim setembre les XXII Jornades d’Educació Musical: Veus en Contrapunt–II, “Obrim l’aula de música al món”.

  Veus en Contrapunt és un espai d’enriquiment professional per a intercanviar, compartir i reflexionar sobre l’Educació Musical. Aquestes jornades són una oportunitat per a conèixer noves metodologies, recursos i projectes d’innovació educativa musical. Així doncs, organitzem per segon any consecutiu, unes jornades obertes a experiències d’aula per a descobrir, aprendre, sentir i gaudir.

  Tindran lloc el 22 i 23 de setembre de 2018, dissabte i diumenge, en la Casa de la Cultura de Foios i hi haurà dues modalitats de participació: com a comunicador i com a assistent.

   Com a comunicador cal destacar que la data per a enviar la proposta de comunicació comença el 28 de maig fins al 17 de juny. Com a assistent està obert a qualsevol persona relacionada amb l’àmbit de l’educació; estudiant, docent de primària, de secundària, d’escola de música o de conservatori.

  Teniu tota la informació a la web de Veus en Contrapunt–II.

    vec2_blanco Us animen a participar!!
 • Pasqual Pastor, Socio de Honor

  “La Música convertix el jo en nosaltres”

  Aulodia (l’Associació de professorat de música d’Educació Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana) celebró en València el pasado viernes 18 de mayo de 2018 el nombramiento como Socio de Honor a Don Pasqual Pastor i Gordero, “el alma de la Educación Musical en la Comunidad Valenciana”.

  De izq a der. Remigi Morant, FSMCV. Pasqual Pastor. María Capel, Presidenta de Aulodia.
  En esta velada tan especial el homenajeado estuvo rodeado de su familia, amigos, compañeros, profesores de la Universitat de València, la FSMCV con representación de su Vicepresidente Don Remigi Morant Navasquillo y socios de Aulodia que con su asistencia le obsequiaron y agradecieron toda una vida llena de sabiduría, compromiso y pasión por la música. Asimismo, hubo diferentes momentos musicales gracias a la actuación de la Coral Stma Trinidad dirigido por Carmina Moreno y acompañado al piano por Christian García y del dúo musical compuesto por Andreu Soler y Victòria Ros. Igualmente, los propios invitados le regalaron al protagonista de la noche un repertorio de canciones y Paco Medina al saxofón e Hilari Marí con el cajón flamenco interpretaron canciones para delicia de los asistentes. El admirado y querido maestro en su discurso de agradecimiento inundó la sala de frases inspiradoras y alentadoras como ésta: “La Música convertix el jo en nosaltres” que como dijo María Capel, la Presidenta de Aulodia en su discurso de nombramiento, “tus palabras, maestro, siempre tan certeras, han calado en nuestro pensamiento produciendo la sinergia que necesitamos para evolucionar y ser mejores personas”.  
  Pasqual Pastor recibiendo el cuadro conmemorativo de su nombramiento
  En su dilatada trayectoria profesional se destaca su profesión de maestro tanto de educación de personas adultas y colectivos de niños con riesgo de exclusión social, como de EGB realizando con un grupo de compañeros dos escuelas, el colegio San Antoni de Benagèber y el Ave María de Penyaroja. Otro aspecto importante a subrayar es el hecho de ser el creador, el coordinador y profesor del programa “Música a l’escola” de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana que ha transformado la escuela, inundando de música todos sus rincones y despertando en los niños y en el profesorado el amor, el respeto y el disfrute por la música. También, fue el coordinador del “Plan de formación para el profesorado de música de Primaria, Secundaria y Conservatorios de Música y Danza de la Comunitat Valenciana” de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, los docentes han tenido la gran oportunidad de aprender y ser conscientes del valor de la música: como canalizadora de emociones y experiencias, como fenómeno grupal, como reflejo de una educación integradora e inclusiva y como la mejor oportunidad de llegar al mayor número de personas. Actualmente, continúa colaborando con diferentes instituciones y asociaciones, así como con la Universidad y el Festival de música de cámara de Godella. Es asesor de proyectos y trabajos que se realizan por parte de estudiantes o profesionales de la Educación Musical. Es miembro voluntario del Casal de la Pau (organización cuya finalidad es la integración de las personas que han estado privadas de libertad). Y organiza talleres de música alrededor de diferentes temáticas (flamenco, rock, canciones de autor…) en los que los participantes crean sus propias obras (letra, música…) ofreciéndolas al público en un montaje en directo. Aulodia en 2019 cumplirá 25 años y como miembro fundador fue consciente de la necesidad de crear una asociación que fuera entidad colaboradora en materia de formación con la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y reivindicar mejoras de ésta en la educación básica.
  Parte de la Junta Directiva actual con Pasqual Pastor
  Aulodia, como asociación de profesorado de música de Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana y representada por muchas de las personas que asistieron a esta Cena Homenaje, sigue trabajando por la Educación Musical como motor que impulsa a seguir porque “Tots fem música, Junts fem Aulodia”.    
  IMG_2063
  Foto de familia de los asistentes
 • Centres #Musiqueando2018
  Estos són els centres de la Comunitat Valenciana que participaran en el #Musiqueando2018 Si no t’has apuntat, encara estàs a temps

  #Musiqueando2018

  Província d’Alacant

  CEIP Rabassa. Alicante. CEIP El Tossal. Alicante. CEIP Oscar Esplá. Alicante. CEIP Campoamor. Alicante. CEIP Sagrada Familia.Jijona. CEIP Eloi Coloma. Jijona. CEIP Cristòfol Colom. Jijona. CEIP Teixereta. Ibi. CEIP Canales y Martínez. Almoradí. CEIP Montgó. Dénia. CEP San José de Calasanz. Bigastro. CEIP Cervantes. Dénia.

  Província de Castelló

  Escola de Musica Miguel Arnau Abad. La Vall d’Uixó. CRA Celumbres, Cinctorres/Portell/Castellfort. CEIP Alcalde de Fabregat. Benassal.

  Província de València

  CEIP Serreria. València. CEIP Alfonso X el Sabio. Requena. CEIP Divina Aurora.  Tavernes de la Valldigna. CEIP Verge del Pilar. Carrascalet Algemesí. CEIP Alfàndec. Tavernes de la Valldigna. CEIP Jesús. Valencia. CEIP Magranet. Tavernes de la Valldigna. CEIP Ausìas March. Paterna. CEIP Severí Torres. Castelló de la Ribera. CEIP Rafael Altamira. Quatretonda. CEIP Eliseo Vidal. Valencia. CEIP El Perelló. El Perelló. CEIP Sant Miquel. Tavernes de la Valldigna. CEIP Fabián y Fuero. Villar del Arzobispo. CEIP Doctor Alemany. Cullera CEIP ALFÀNDEC. Tavernes de la Valldigna.  
 • #Musiqueando2018

  ¿Todavía no te has inscrito al #Musiqueando2018?

  Si es así, aún estás a tiempo… #Musiqueando2018 es una convocatoria nacional de conciertos escolares en la calle organizada por COAEM, Confederación de Asociaciones de Educación Musical, que se celebrará en todo el país el próximo 26 de abril. En este enlace https://musiqueando2018.weebly.com/ tienes toda la información (bases, carteles, modelos de comunicación al ayuntamiento, de cesión de imágenes… ) Porque #nosimportalamúsica APÚNTATE Y PARTICIPA musiqueando2018_valencià
 • V Concurso Nacional de Coros Escolares. Curso escolar 2017-2018
    Convocatòria dirigida a centres escolars amb la finalitat d’estimular i reconèixer l’esforç dels grups dels centres docents per a difondre les diferents manifestacions artístiques, mitjançant aquestes formes d’expressió i representació. Hi ha dos modalitats: Modalitat A. Cors: Alumnes d’educació primària de centres públics i privats. Modalitat B. Cors: Alumnes d’educació secundària de centres públics i privats. Termini de presentació: des del 01 d’abril de 2018 fins al 30 d’abril de 2018 Més informació a les següentes pàgines: https://www.mecd.gob.es/ servicios-al-ciudadano-mecd/ va/catalogo/educacion/centros- docentes/premios/premios- coros-escolares.html https://www.boe.es/boe/dias/ 2018/02/12/pdfs/BOE-B-2018- 8541.pdf Telèfon: 91 701 82 46 Correu electrònic: programa.centros@mecd.es  
 • Publicadas las fotos de las XXI Jornadas

  Ya están publicadas las fotos la galería fotográfica de Aulodia de las XXI Jornadas realizadas en Foios entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre

  Accede a la galería y entra en el álbum.

   
 • Crónica XXI Jornadas «Veus En Contrapunt I»

  El fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre tuvieron lugar las XXI jornadas de Educación Musical organizadas por Aulodia, las que en esta edición

  han tomado una nueva dirección. La Casa de la Cultura de Foios ha sido el lugar idóneo para realizarlas, tanto por su amabilidad y recibimiento como por la gestión fácil y directa con su Ayuntamiento.

  El principal objetivo que se perseguía en este nuevo formato de jornadas era dar cabida a un espacio de enriquecimiento profesional, en el que poder intercambiar, compartir y reflexionar sobre la Educación Musical, así pues, estas jornadas nos dieron la oportunidad para conocer nuevas metodologías, recursos y proyectos de innovación educativa musical de todos aquellos compañeros que quisieron compartir sus experiencias.

  Fue un fin de semana muy intenso pero a la vez muy productivo, en el que además de disfrutar de la ponencia inicial, las comunicaciones, una mesa redonda y un taller coral, también hubo tiempo para disfrutar de la compañía en una estupenda comida de hermandad.

  Las jornadas dieron comienzo el sábado con la ponencia inicial de Pascual Pastor, “Las redes docentes en Educación Musical”. A continuación tuvo lugar la primera mesa de comunicaciones, con los ponentes Juan José Giner y Sara Marrades con “Musiescola: Encuentro Musical Escolar” y Sonia Ferrer con “Music and CLIL”.

  La segunda mesa de comunicaciones abrió con Vicente Sierra y José Luis San Bernardino a cargo de “La comprensión auditiva a través de las tertulias dialógicas musicales”, a continuación Òscar Vidal con “Creación sonora en tiempo real. Soundpainting en diferentes ámbitos educativos” y para cerrar Ana Pitarch con el “Teatro-musical con música de Mozart”.

  En la tercera mesa de comunicaciones contamos con Alexis Calvo y “Com sona l’ESO”, Francesc Sanchis y “Ben Ballat! Ball folk per a totes i tots” y Julio Martínez con “Los musicales del Botet”.

  La jornada del domingo empezó con una enriquecedora y apasionante mesa redonda a cargo de Elizabeth Carrascosa, Amelia Media, Remigi Morant y Anna Vernia que trataron el “Panorama actual y perspectivas sobre la coordinación entre docentes de Educación Musical”, todo ello moderado a cargo de nuestra presidenta de Aulodia, María Capel.

  Finalmente, y como colofón de clausura para estas apasionantes jornadas, contamos con el taller coral “Disfrutar y cantar” a cargo de Christian García y Pilar Silvestre, los que nos hicieron salir de allí con una sonrisa de oreja a oreja.

  Así pues, queremos agradecer la buena acogida de las jornadas por parte de los cursillistas, y cómo no, la participación de todos los ponentes, que realizaron un grandísimo esfuerzo de síntesis y exposición de todos sus proyectos musicales. Sin ellos estas jornadas no habrían sido posibles.

  ¡Gracias a todos y nos vemos en las siguientes!

 • Nota de Prensa SEM-EE de las XXI Jornadas

  La SEM-EE invitada a participar en las XXI Jornadas de AULODIA (1 de octubre de 2017, Valencia)

  La SEM-EE invitada a participar en las XXI Jornadas de AULODIA (Associació de Professorat de Música de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana). Un evento que reunió a ponentes destacados en el panorama de la Educación Musical y con un planteamiento positivo, lejos de las quejas y cercanos a la innovación, creatividad e investigación. La SEM-EE explicó claramente la situación de la música en los diferentes ámbitos y niveles educativos, así como la insistencia que esta asociación lleva ya desde hace unos años, en mostrar y exigir a los responsables en educación, la necesidad de la música en el currículum oficial, pero no su sola presencia, sino como asignatura troncal, pues sin música o con la presencia actual de la misma, no podremos hablar nunca de calidad educativa.

  La presidenta de Aulodia, María Capel, considera, al igual que la SEM-EE el relevante papel que, tanto secundaria como primaria, tienen los docentes. Tanto Vernia como Capel, consideran que el reto está en una educación Musical que permita a niños y niñas, así como adolescentes, acercarle a la música de manera lúdica, pero sin renunciar a los conocimientos, a los contenidos, a las Competencias, porque el valor de la música, va más allá de la propia música.

  La SEM-EE valora enormemente la labor que tanto COAEM, como ahora AULODIA, desarrollan por y para la Educación Musical en primaria y secundaria, así como el reconocimiento de la Federación de Sociedades musical de la Comunidad Valenciana en su lucha por las Escuelas de música de dicha comunidad e insiste en la importancia que supone caminar todos si no en la misma dirección, si con un objetivo común: Una Educación de Calidad.

  Leer más: http://www.sem-ee.com/

 • XXV Assemblea General Ordinària.
  El pròxim dijous,  19 d’octubre de 2017 es celebrarà la XXV Assemblea General Ordinària de socies i sòcies. Enguany serà al CEIP Virgen del Carmen de L’Eliana a les 18:00h com a primera convocatòria i a les 18:30h com a segona convocatòria. Els socis i sòcies habreu rebut la convocatòria amb l’ordre del día als vostres correus electrònics. En cas contrari contacteu amb nosaltres. Us esperem a tots i totes. La junta d’Aulodia

  Tots fem música, junts fem Aulodia

  Resultado de imagen de assemblea
 • Promo XXI Jornades
  Con ganas de que llegue esto ya!!!!

  Si todavía no te has apuntado date prisa porque el plazo de inscripción se cierra el próximo viernes 15 de Septiembre. Para más información

  http://veusencontrapunt2017.weebly.com/

  Para inscribirte en ellas rellena el formulario, en la pestaña de Inscripción/Asistente o accede directamente al formulario desde aquí
 • Edusiona’t amb les arts II
  La Conselleria d’Educació convoca les segones trobades Edusiona’t amb les arts on, segons paraules del Director general de Política Educativa Jaume Fullana:
  Apostem per cohesionar educació i art, per aprendre a estimar, descobrir, valorar i respectar les manifestacions artístiques.
  Les jornades es realitzaran al Centre del Carme (Carrer del Museu, 2. 46003 València) l’11 de juliol. L’accés a la Inscripció estarà oberta fins al 25 de juny      
 • Cursos Verano INEE
  Cursos de verano del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Aunque no son específicos de educación musical, hemos pensamos que estas actividades podrían ser de vuestro interés y útiles para la práctica docente. Os trascribimos el texto completo que hemos recibido. Estimados compañeros: Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la próxima celebración de dos cursos de verano para la formación permanente del profesorado por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): http://blog.educalab.es/inee/2017/05/22/programas-de-cursos-de-verano-inee-2017-en-santander-y-a-coruna/ El primer curso tendrá lugar entre los días 3 y 5 de julio en Santander, en el Palacio de la Magdalena, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,  bajo el título: “Claves para la mejora educativa. Una lectura de las evaluaciones internacionales”.  En él se plantearán a través de ponencias, talleres prácticos y mesas redondas, reflexiones y claves para la mejora de los sistemas educativos así como buenas prácticas llevadas a cabo por los Ministerios y centros de éxito de aquellos países que han visto una mejora notable en sus resultados en las evaluaciones internacionales. Este curso estará dirigido por el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, D. José Luis Blanco, e intervendrán, entre otros, responsables de políticas educativas de la OCDE, del MECD y de Ministerios de Educación de diversos países como Estonia y Portugal. También se contará con asociaciones educativas protagonistas y líderes en la transformación educativa, miembros de la comunidad universitaria y equipos directivos de centros educativos españoles e internacionales, que mostrarán casos y ejemplos prácticos de mejoras educativas reales y tangibles. El segundo curso, titulado “El desafío de las ciencias: una mirada a las evaluaciones internacionales”, se realizará en A Coruña la semana del 10 al 14 de julio en el museo MUNCYT. El curso pretende contribuir a la difusión y divulgación científica en el ámbito de Ingeniería, Tecnología, Matemáticas y Ciencias, denominadas internacionalmente  de manera conjunta como STEM,  mediante conferencias y actividades de perfil más práctico como son las Mesas Redondas y Talleres. Profesionales procedentes del ámbito de la investigación, empresa, medios de comunicación, cooperación internacional, administración y centros educativos fomentarán el interés por las ciencias en el ámbito educativo con el objetivo de promover el incremento de vocaciones científicas entre los estudiantes. Así mismo, el curso dará a conocer los datos y estadísticas más relevantes vinculados al estudio y tratamiento de las ciencias en el ámbito educativo.  El profesorado asistente tendrá la oportunidad de conocer la planificación educativa y actividades didácticas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña como parte del programa del curso, ampliando las jornadas de  formación académica con una visión abierta y dinámica de las ciencias que aportará un complemento indispensable de calidad al curso. Estos cursos ofrecen créditos de formación para el profesorado acreditados por el MECD y reconocidos por las Administraciones Educativas. Cuentan además con beca de alojamiento y manutención, por lo que los participantes únicamente deberán costearse el desplazamiento hasta la localidad donde se celebre el curso. En el siguiente enlace podréis encontrar información más completa acerca del programa del curso, así como de la convocatoria de ayudas ofrecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para  su realización. http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-no-universitario/cursos-y-jornadas/cursos-verano-profesorado.html El plazo de inscripción y de solicitud de becas finaliza el 27 de mayo.
 • Musiescola, premio ‘Grandes Profes, Grandes Iniciativas’
  El proyecto Musiescola ha ganado uno de los premios que la Fundación Atresmedia otorga en «Grandes Profes, Grandes Iniciativas». En concreto Musiescola. Un mundo de música i valores ha ganado en la sección de Grandes Iniciativas en valores.
  Grandes iniciativas en valores. Musiescola. Un mundo de música y valores’. El proyecto del IES Sant Miquel Tavernes de Valldigna (Valencia) propone la difusión y aprendizaje de la música, abierto a la colaboración entre centros educativos y orientado a estimular el desarrollo integral de la personalidad y el trabajo en valores a través de la música para niños de 6 a 12 años. Participan más de 1.000 alumnos y 100 profesores en 20 centros. El jurado ha valorado muy positivamente el impacto logrado gracias a la participación de diferentes centros en la región en un proyecto de difusión de la música asociado también a la difusión de valores, y por la calidad y variedad de contenidos musicales
  Podéis leer toda la noticia entera en:  http://fundacion.atresmedia.com/actividades/educacion/grandes-iniciativas/elegidos-ganadores-edicion-premios-%E2%80%98grandes-profes-grandes-iniciativas%E2%80%99_2017051000579.html Desde Aulodia queremos felicitar al equipo de MUSIESCOLA por el premio obtenido, una recompensa por todo el trabajo realizado.
 • Musicarts IX a Alaquàs

  MusicArts va oferir el divendres 12 de maig el ja tradicional concert. Al voltant de 300 alumnes participaren  en el concert que es celebrà al Castell d’Alaquàs.

  050520173_form_10

  L’Institut d’Educació Secundària Doctor Faustí Barberà d’Alaquàs i la Unió Musical d’Alaquàs organitzen conjuntament des de ja fa cinc edicions el projecte MusicArts. En aquest projecte també col·laboren els següents col·legis d’Educació Infantil i Primària d’aquesta població: CEIP González Gallarza , CEIP Bonavista i CEIP Ciutat de Cremona.

  Aquest projecte que desenvolupa l’IES Doctor Faustí Barberà des del curs 2006-2007, es consolida i adquireix el seu format actual el curs 2012-2013. Des d’ aquesta data interactuen conjuntament els diferents tipus d’ensenyances musicals que hi ha a Alaquàs, creant-se una sèrie de recursos humans i materials i fomentant-se lligams entre els centres participants. Apostem per una bateria d’activitats relacionades especialment amb la interpretació musical, que desenvolupen capacitats i habilitats com ara la perseverança, la responsabilitat, l’autocrítica i l’autoestima, factors clau que influiran a formar bons ciutadans.

  Cal ressaltar que aquest projecte està recolzat per les juntes directives dels centres esmentats així com per el mateix ajuntament de la Vila i el Castell d’Alaquàs.

  L’objectiu principal és despertar, fomentar i desenvolupar en l’alumnat les competències bàsiques marcades en la LOMQE, especialment tots i cadascun dels aspectes relacionats amb la cultura musical i artística. Així com, la seva interrelació amb les altres matèries del currículum. Considerem important que arriben a un aprenentatge significatiu i assertiu que els farà créixer millor com a persones i preparar-los per a ser ciutadans cívics i democràtics. Objectius proposats des de l’autoconfiança en l’èxit del mateix aprenentatge i recolzant-nos en estudis recents, què destaquen la importància de la música en la lluita contra el fracàs escolar.

  L’organització d’un projecte com aquest, necessita una planificació i treball a llarg termini. És per això que, ja des de l’inici del curs i durant el Primer trimestre s’estableix un calendari de reunions on el professorat implicat es reuneix per tal de cercar i escollir el repertori a interpretar en el concert final. És un repertori simfònic-coral concretament per a cor i banda juvenil, que ha de ser variat perquè els nostres alumnes coneguen diferents estils musicals. Durant el segon i tercer trimestre, fins al dia del concert, el professorat treballa amb l’alumnat del seu centre les obres escollides utilitzant les TIC’S com eina per al seu aprenentatge.

  El professorat implicat en el present curs en aquest projecte és el següent:

  IES Doctor Faustí Barberà: Pau Asins Primo, Pepa Cervera Martínez i Julio Roig Vidal CEIP Bonavista : Vicent Català Borrás, Anna Hernandis Ferrando i Amparo Ribes Montoro CEIP Ciutat de Cremona : Empar Salvador Gonga CEIP González Gallarza: Paco Real López Banda Juvenil Unió Musical d’Alaquàs: David Gómez Zambrano

  Al concert participaren les agrupacions que s’esmenten a continuació així com el nombre d’alumnes de cadascuna. Els professors i professores abans citats són també els directors de la seua coral. Com a director de totes les agrupacions actua el director de la banda juvenil: David Gómez Zambrano

  Cor IES Doctor Faustí Barberà: 125 alumnes. Cor Bonavista: 60 alumnes. Cor CEIP Ciutat de Cremona: 15 alumnes. Cor Gonga: 30 alumnes. Banda Juvenil Unió Musical d’Alaquàs: 70 alumnes.

   
 • XXI Jornadas de Educación Musical
  Os presentamos las XXI Jornadas de Educación Musical: Veus en Contrapunt-I Estas jornadas son una oportunidad para conocer nuevas metodologías, recursos y proyectos de innovación educativa musical. ​Presentamos unas jornadas abiertas a experiencias de aula para descubrir, aprender, sentir y disfrutar. Podrá asistir cualquier persona relacionada con el ámbito de la educación; estudiante, docente de primaria, de secundaria, de escuela de música o de conservatorio. Y esta vez tú puedes contarnos tu proyecto, porque habrá dos modalidades de participación: como comunicador y como asistente. ¡Así que anímate y envía tu proyecto! Seguro que tienes un montón de cosas que compartir. Se realizarán el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre de 2017 en la Casa de la Cultura de Foios. Si quieres saber más de las XXI Jornadas, pinchando la imagen tendrás toda la info. #veusencontrapunt17 #XXIJornades17
 • Musiqueando2017

  ¿Todavía no te has apuntado al Musiqueando2017?

  ¿Y a que estás esperando?

  Musiqueando 2017 es una convocatoria nacional de conciertos escolares en la calle organizada por COAEM (Confederación de Asociaciones de Educación Musical) El nombre completo de esta convocatoria es:Musiqueando 2017 – #nosimportalamúsica y se celebrará simultáneamente en todo el país el próximo 27 de abril.  El objetivo de Musiqueando 2017 es celebrar un día de fiesta por la Música escolar y compartirlo con toda la sociedad española. Así que si todavía no te has apuntado, no te preocupes, aún estás a tiempo. Solo tienes que inscribirte y salir ese día a la calle. Mas info e inscripción en este enlace Ayúdanos a difundir esta iniciativa en las redes sociales acompañando tus publicaciones con el hashtag #Musiqueando2017 y #nosimportalamusica.
 • A ritmo de Rock en la Facultad de Magisterio (UV)
  El martes 4 de abril, Aulodia estuvo en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia realizando una muestra-taller didáctico sobre educación musical con motivo de la Semana de Actividades Complementarias (SAC) que organiza esta Facultad. Una muestra práctica donde niños de 1º de primaria, estudiantes de 3º de mención y profesores de la Universitat disfrutaron a ritmo de Blues y de Rock and Roll. En breve colgaremos todas las fotos, pero mientras aqué tenéis un pequeño aperitivo  
 • Assemblea Extraordinària
  Aulodia recorda la convocatòria de l’Assemblea Extraordiària als seus socis i sòcies  per al pròxim divendres 31 de març a les 18:00h com a primera convocatòria i a les 18:30h com a segona convocatòria al CEIP Joan Fuster de Manises (Av/Generalitat Valenciana nº 48). La junta d’Aulodia

  Tots fem música, junts fem Aulodia

 • Asoc. Cult. Juli Hurtado
  En el siguiente enlace tenéis la programación de todas las actividades que la Asociación Cultural Juli Hurtado ha organizado.

  Progamación Asociación Cultural Juli Hurtado

  La siguiente actividad será el sábado 4 de febrero a las 19.00. Una presentación-taller sobre el concierto en el aula de educación musical primaria: Creación y interpretación cooperativa a cargo de Vicent Ros Barrachina. No dejéis de echar una ojeada a su programación porque seguro que habrá alguna que os interese.

   
 • Curso Metodología y TIC en el aula de Música. COAEM

  Os informamos de un curso semipresencial organizado por COAEM sobre Metodología y TIC en el aula de Música impartido por Celia Egea Noain

  Más info aquí

   
 • Noticias PAU 2017

  Según la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, en su artículo 3º dice que “Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso”.  El alumnado de Artes Escénicas, Música y Danza solamente se puede presentar a dos asignaturas: Artes Escénicas y Cultura Audiovisual II mientras que el resto tiene un mayor número de asignaturas para poder elegir.

  Ante esta situación la junta de Aulodia requiere de los socios y simpatizantes para recoger todas las inquietudes y propuestas tanto de Primaria como de Secundaria (porque la música en Secundaria es la continuación de Primaria). Y conocer de primera mano las impresiones que actualmente hay en los claustros.

  Puedes enviar tus propuestas a través del siguiente formulario o bien al correo  aulodia@aulodia.org

  Consulta aquí la Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre

 • L’esperit de l’educació musical
  Si vols saber una mica més d’Aulodia, fes una ullada a aquesta presentació  
 • Asamblea General Ordinaria
  Recordamos a todos los soci@s que la Asamblea Anual Ordinaria será este sábado 5 de noviembre a las 10:00h en primera convocatoria y 10:30h en segunda convocatoria en el CEIP Joan Fuster de Manises (Junto al hospital de Manises). La junta de Aulodia

  Tots fem música, junts fem Aulodia

   
 • Crónica XX Jornadas
  Durante los días 14,15 y 16 de Octubre de 2016 se realizaron las XX Jornadas de Educación Musical. La temática de este año estuvo alrededor de las TIC. Les Jornades, comenzaron el viernes por la tarde con el taller de Jesús Tejada, en el cual pudimos trabajar con 3 programas para el desarrollo de la afinación vocal en cantus.es, la percepción y ejecución rítmica en el segundo y un tercero englobado en un paquete de 16 juegos para trabajar elementos de pre-lectura musical, como el reconocimiento de perfiles melódicos, la pulsación, test de discriminación auditiva, test de memoria melódica, etc. El sábado por la mañana comenzó con la presentación de DUDOTECA, un programa para la la lectura rítmica con sílabas rítmicas. Después del descanso fue el turno de David Roco, el cual nos hizo ser conscientes de las posibilidades que ofrece la red para la creación de música electrónica. Ya por la tarde, fue el turno de Blanca Dominguez. En este taller descubrimos las posibilidades que tienen las app para la creación de música con la que poder realizar presentaciones, acompañarse mientras uno canta o cualquier posibilidad que se despierte en tu imaginación. El domingo por la mañana fue el turno de la reflexión. A primera hora Paco Medina planteó unas cuestiones sobre el papel de las TIC según el planteamiento de escuela, cuestiones que despertaron un debate entre los asistentes. Después de la pausa, y con Jesús Tejada analizamos como llevar a la práctica las TIC según el objetivo que queramos pretender con ellas. En general han sido una jornadas muy interesantes porque aunque somos conscientes de la presencia de las TIC en nuestro día a día, sin una reflexión previa de uso didáctico pueden convertirse en un pasatiempo. Esperamos que podáis utilizar  al máximo todos los recursos y aplicaciones que hemos descubierto con vuestros alumnos. Ya puedes ver las fotos en la  galeria Aulódica https://plus.google.com/114623568720982751642/posts/URNqBGDUzwu Fins l’altra!
 • XX Jornadas de Educación Musical
  Comenzamos un nuevo curso y con él llegan «Les jornades d’Aulodia» este año versarán entorno a Música y TIC. xx-jornadas-aulodia FECHA Serán el 14-15-16 de Octubre. PROGRAMA VIERNES  14 de octubre 17:00 Recepción, entrega del material, apertura y presentación del profesorado. 17:30 a 20:00 Taller impartido por Jesús Tejada.     SÁBADO 15 de octubre 9:00 a 11:00 Presentación DUDOTECA por Remigi Morant. 11:00 Pausa-café. 11:30 a 14:00 Taller impartido por  David Roco. 14:00 Comida. 16:00 a 19:00 Taller impartido por Blanca Dominguez.   DOMINGO 16  de octubre 9:00 a 11:00 Exposición, reflexión, evaluación y puesta en común. Conclusiones generales, ruegos y preguntas, propuestas, Aulodia informa. 11:00 a 11:30 Pausa-café. 11:30 a 15:0Creación y presentación de propuestas didácticas para el aula. Clausura. Entrega de certificados de asistencia.   LUGAR Las jornadas se realizarán en V&Z Formación. C/ Poeta Mas y Ros, 33. Valencia. (Ver mapa). Un entorno donde compartir experiencias entre el colectivo de música En el siguiente enlace podrás acceder al formulario de inscripción. ¡Date prisa porque solo se ofertan 25 plazas! Si quieres leer el díptico pincha AQUI. No olvides leer las bases en el formulario de inscripción para saber donde hacer el pago y como obtener la certificación. Si deseas ponerte en contacto con nosotros manda un email a aulodia@aulodia.org

 • Jubilación Manuel Pérez Gil
  El pasado 16 de septiembre en la Facultad de Magisterio se celebró el acto de Jubilación de Manuel Perez Gil, profesor de la Facultad en el departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. Aulodia fue invitada a participar en este emotivo acto representando al alumnado de Manuel. Al acto asistieron parte de la junta directiva la cual le rindió un homenaje muy musical, como no podía ser de otra manera. Manolo, desde aquí te deseamos mucho júbilo, salud y música
 • Inici de curs
  Des d’aulodia volem enviar una espenta d’energia per a aquest nou curs que hui comencem plenant de musica als nostres xiquets i adolescents. Un nou curs ple de novetats on promte us les desvetllarem. COMENCEM!!!
 • Edusiona’t amb les arts
  Ahir, 7/7/2016 la Conselleria d’Educació va celebrar una jornada on pogueren compartir espai les arts i l’educació. Sentirem la força de les paraules de Lucía Miranda i companys de diferents centres educatius que volgueren compartir experiències de la importància d’educar a través de les arts escèniques, plàstiques i com no, de la MÚSICA. Ací us deixem unes fotografies i la felicitació estiuenca de Pau Ballester, del grup Amores. IMG_3646 IMG_3650

 • Oposiciones 2016
  La Conselleria de Educación ha publicado la Convocatoria de 25 plazas de Maestro de Educación Musical. Aquí podéis realizar la inscripción en la página de la Consellería A continuación puedes leer la nota de prensa (06/05/2016) La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado en el DOCV las órdenes por las que se convocan los procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos de maestros y de profesores de Enseñanza Secundaria y profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Danza e Inspectores. En concreto, se trata de las pruebas de oposición para cubrir 1.172 plazas de personal docente de la Oferta de Empleo Público de 2016, de las cuales 482 son para maestros, 400 para profesores ESO, 65 para profesores técnicos de FP, 50 para profesores de EOI, 30 para profesores de Música y Artes Escénicas. A estas plazas se suman las de promoción interna, que son 120 para profesores de ESO y 25 más para Inspección. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria y la inscripción también podrá realizarse vía telemática a través de la web de la Conselleria http://www.ceice.gva.es Con la convocatoria de nuevas plazas de personal docente, la Conselleria de Educación pretende dar mayor estabilidad a la plantilla docente lo que redundará en una mejora de la calidad educativa. Fechas de examen La realización de la primera prueba de la fase de oposición se iniciará el próximo 28 junio, excepto para el cuerpo de Inspectores, que comenzará el 17 de octubre. La fecha, la hora y el lugar donde haya de realizarse la prueba y la distribución de aspirantes se determinará en la resolución por la que se declare aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos. Diversidad funcional La convocatoria reserva entre un 7% y 8% de las plazas para ser cubiertas por personal con diversidad funcional igual o superior al 33%. En el caso de que las plazas reservadas no fuesen adjudicadas por falta de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, se acumularán a las restantes plazas convocadas por el sistema de ingreso libre. Procedimiento Las instancias deberán ser descargadas de la página web de la Conselleria http://www.ceice.gva.es. No podrá presentarse más de una instancia salvo que se opte a más de una especialidad. Una vez realizado el pago de las tasas en la entidad bancaria colaboradora, se deberá presentar la solicitud en los registros de las direcciones territoriales de la conselleria de Educación. Asimismo, las personas que dispongan de DNI con certificación electrónica incorporada o firma electrónica de la Autoridad de certificación de la Comunitat, podrán realizar la inscripción y el pago de las tasas por vía telemática a través de la web http://www.cece.gva.es, en cuyo caso no será necesaria la presentación de la inscripción en ningún registro. Una vez concluya el plazo de presentación de instancias, se publicará en el DOCV la resolución en la que se indicará los lugares en que se expondrán al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos. Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de 10 días para subsanar el defecto que ha motivado su exclusión. Una vez concluido este plazo y resueltas las posibles reclamaciones, se volverá a publicar en el DOCV una resolución indicando donde consultar las listas definitivas de aspirantes.
 • La música moderna en la educación musical: Jazz, Rock y Pop.Recursos para el aula
  Os presentamos el curso de verano que organiza Aulodia

  La música moderna en la educación musical: Jazz, Pop y Rock. Recursos para el aula

    cartel_curso_pau

  ¿CUÁNDO?

  Los días lunes 11, martes 12, miércoles 13 de julio en horario de 9.30-13:30 y de 15:00 – 19:00 y el jueves 14 de julio de 9:30 – 13:30 y de 15:00 – 17:00

  ¿DÓNDE?

  En el CEIP Villar Palasí (Valencia) – Junto a Viveros

  ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA APUNTARME?

  Rellena el siguiente formulario y te informaremos si has sido admitido. Pero date prisa porque solo se ofertan 20 plazas
 • En la Facultad de Magisterio
  Hoy Aulodia ha impartido un taller musical en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia dentro de la Semana de actividades complementarias (SAC) y coincidiendo con la iniciativa de Musiqueando de COAEM  porque #nosimportalamusica Tenemos que decir que hemos estado muy a gusto! Gracias a todos/as los/as asistentes y, especialmente,al profesorado de música de la Facultad por el trato recibido. Aquí os dejamos algunas imágenes del taller.                creando la danza y cantando    fusión de ritmos y ahora tocamos    grupo mascaras
  Tots fem música, Junts fem Aulodia
   
 • #Musiqueando2016
  Queremos compartir con todo el mundo la Música que llevamos dentro y que se hace en las aulas
  ¿Has trabajado duro para que te salga esa canción a dos voces? ¿Has hecho un arreglo de esa obra que les gusta tanto a tus alumnos y quieres que todos disfruten? COAEM organiza #Musiqueando2016 para el próximo 28 de Abril. Una iniciativa que pretende sacar la música desde los centros escolares a la calle en toda España. Descargate las bases y participa. Muestra a todo el pueblo el talento que tienen tus alumnos. En esta página web tienes toda la información.  
A %d blogueros les gusta esto: