XXIV JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL

Veus en Contrapunt IV

Després de tres anys de pausa arran la pandèmia, tornem a realitzar les nostres jornades presencials: les XXIV Jornades d’Educació Musical «Veus en Contrapunt IV».

Aquestes jornades tindran com a temàtica l‘ABPA: l’Aprenentatge Basat en Projectes Artístics, donat el paradigma educatiu que planteja la nova llei educativa i els reptes que haurem d’enfrontar el professorat de música arran la seua implantació.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Les Jornades es realitzaran a la Casa del Fester de Benidorm els dies 17 i 18 de setembre de 2022 en el següent horari:

Dissabte 17 de 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h.

Diumenge 18 de 10.00 h a 13.30 h.

Las Jornadas se realizarán en la Casa del Fester de Benidorm los días 17 y 18 de septiembre de 2022 en el siguiente horario:

Sábado 17 de 10:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 19:00 h.

Domingo 18 de 10:00 h a 13:30 h.

INSCRIPCIÓ I PREUS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tens fins al 9 de setembre per enviar la teua inscripció i realitzar el pagament al número de compte IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, amb les següents dades:

Beneficiari: Aulodia

Concepte: XXIV Jornades (Nom i Cognom)

En el cas que no hages fet l’ingrés s’entén que renuncies a la teua plaça reservada.

Confirmació d’assistència i darreres indicacions: entre el 10 i el 15 de setembre.

PREUS:

Socis: 10 €.

Estudiants: 20 €.

No socis: 35€.

Com que és una activitat que està en tràmits de reconeixement per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Certificat d’assistència tindrà reconeguts els crèdits de formació per als professors que aportin:

Centre públic: còpia de l’última nòmina.

Centre privat / concertat: original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del curs actual.

Interins: còpia de l’última nòmina o certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Aturat: certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Per obtenir el Certificat oficial de Conselleria s’ha d’assistir al 85% de les 10 hores.

Els estudiants han de presentar la situació d’estudiant mitjançant certificat / matrícula del Conservatori / Magisteri del curs actual 2022/2023.

No es farà lliurament del material ni es tramitarà el certificat del curs si no es presenta la documentació requerida.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tienes hasta el 9 de septiembre para enviar tu inscripción y realizar el pago al número de cuenta IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, con los siguientes datos:

Beneficiario: Aulodia

Concepto: XXIV Jornadas (Nombre y Apellido)

En el caso que no hayas hecho el ingreso se entiende que renuncias a tu plaza reservada.

Confirmación de asistencia y últimas indicaciones: entre el 10 y el 15 de septiembre.

PRECIOS:

Socios: 10 €

Estudiantes: 20 €

No socios: 35 €

Al ser una actividad que está en trámites de reconocimiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el Certificado de asistencia tendrá reconocidos los créditos de formación para los profesores que aporten:

Centro público: copia de la última nómina.

Centro privado/concertado: original o copia compulsada o confrontada de TC2 del curso actual.

Interinos: copia de la última nómina o certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Desempleado: certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Para obtener el Certificado oficial de Conselleria se debe asistir al 85% de las 10 horas.

Los estudiantes deberán presentar su situación de estudiante mediante certificado/matrícula del Conservatorio/Magisterio del curso actual 2022/2023.

No se hará entrega del material ni se tramitará el certificado del curso si no se presenta la documentación requerida.

ORGANITZACIÓ

Estigues atent/a a les xarxes perquè prompte anunciarem ponents i novetats!

¡ Estate atento/a en las redes porque pronto anunciaremos ponentes y novedades!

Suport de FVMP a l’Educació Musical

Carta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en defensa d’Educació Musical arran de l’escrit de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

Tots sumem per a recuperar l’assignatura de música en 3r d’ESO, volem a tornar a ser els referents en Educació Musical a Espanya. La Conselleria d’Educació ha de recapacitar la seua decisió.

Mesa sectorial d’Educació Primària

Aulodia va poder participar en la mesa sectorial d’Educació del dijous 26 de maig on es va tractar el Projecte de DECRET xx/2022, de xx de xx, del Consell pel qual s’estableix l’ordenació del currículum de l’educació primària en el sistema educatiu valencià.

Des d’ací volem agrair públicament la invitació de tots els sindicats per a què la veu d’Aulodia, la veu dels docents de música, s’haja pogut escoltar en aquest canal de negociació. Vam intervindre en el torn de paraula d’ANPE, però realment podríem haver-ho fet des de qualsevol sindicat ja que tots portàvem el mateix discurs: garantir una educació musical de qualitat en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Sigue leyendo «Mesa sectorial d’Educació Primària»