Grup de Discussió

El passat dissabte 3 de juny va tindre lloc al CEIP Serreria de València el Grup de Discussió que va girar entorn del següent tema: “Educació Musical: passat, present i futur”, on vam reflexionar sobre el camí que ha de seguir l’educació musical amb el nou paradigma legal.

Per tal de donar diferents punts de vista al grup de discussió, aquest va estar format per perfils diversos al voltant de l’educació musical:

  • Música a l’escola: Pasqual Pastor.
  • Primària en actiu: Ferran Salazar.
  • Primària jubilada: Amelia Gómez.
  • Curriculum Secundaria: Dani Vidal.
  • Secundària en actiu: Ramón Canut.
  • Universitat: Remigi Morant.
  • Universitat i currículum: Maite Botella.

En breu podreu gaudir del vídeo resum en la nostra pàgina web i perfil de Youtube! De moment, ací teniu unes imatges del grup:

Talleres en la Universidad

El pasado viernes 3 de Marzo Aulodia estuvo presente, como cada año, en la Facultad de Magisterio para ofrecer un taller dirigido al alumnado de la universidad.

Para empezar el taller hicimos una breve presentación de nuestra misión, visión y valores que nos representan como Asociación. A continuación llevamos a la práctica la situación de aprendizaje llamada «conte musicat» con el trabajo y representación de un cuento oriental (idea original de Joan Pons) que intenta imitar la sonoridad del «Gamelan», formación instrumental tradicional de Indonesia. Una vez terminada la actividad, relacionamos la situación de aprendizaje con los elementos del currículum en la asignatura de música i terminamos haciendo una valoración global de la actividad y resolviendo dudas de los asistentes sobre diferentes temáticas.

Fue un taller muy enriquecedor para el alumnado y también para Aulodia y esperamos volver el curso que viene!

XXIV JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL

Veus en Contrapunt IV

Després de tres anys de pausa arran la pandèmia, tornem a realitzar les nostres jornades presencials: les XXIV Jornades d’Educació Musical «Veus en Contrapunt IV».

Aquestes jornades tindran com a temàtica l‘ABPA: l’Aprenentatge Basat en Projectes Artístics, donat el paradigma educatiu que planteja la nova llei educativa i els reptes que haurem d’enfrontar el professorat de música arran la seua implantació.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Les Jornades es realitzaran a la Casa del Fester de Benidorm els dies 17 i 18 de setembre de 2022 en el següent horari:

Dissabte 17 de 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h.

Diumenge 18 de 10.00 h a 13.30 h.

Las Jornadas se realizarán en la Casa del Fester de Benidorm los días 17 y 18 de septiembre de 2022 en el siguiente horario:

Sábado 17 de 10:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 19:00 h.

Domingo 18 de 10:00 h a 13:30 h.

INSCRIPCIÓ I PREUS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tens fins al 9 de setembre per enviar la teua inscripció i realitzar el pagament al número de compte IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, amb les següents dades:

Beneficiari: Aulodia

Concepte: XXIV Jornades (Nom i Cognom)

En el cas que no hages fet l’ingrés s’entén que renuncies a la teua plaça reservada.

Confirmació d’assistència i darreres indicacions: entre el 10 i el 15 de setembre.

PREUS:

Socis: 10 €.

Estudiants: 20 €.

No socis: 35€.

Com que és una activitat que està en tràmits de reconeixement per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Certificat d’assistència tindrà reconeguts els crèdits de formació per als professors que aportin:

Centre públic: còpia de l’última nòmina.

Centre privat / concertat: original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del curs actual.

Interins: còpia de l’última nòmina o certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Aturat: certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Per obtenir el Certificat oficial de Conselleria s’ha d’assistir al 85% de les 10 hores.

Els estudiants han de presentar la situació d’estudiant mitjançant certificat / matrícula del Conservatori / Magisteri del curs actual 2022/2023.

No es farà lliurament del material ni es tramitarà el certificat del curs si no es presenta la documentació requerida.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tienes hasta el 9 de septiembre para enviar tu inscripción y realizar el pago al número de cuenta IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, con los siguientes datos:

Beneficiario: Aulodia

Concepto: XXIV Jornadas (Nombre y Apellido)

En el caso que no hayas hecho el ingreso se entiende que renuncias a tu plaza reservada.

Confirmación de asistencia y últimas indicaciones: entre el 10 y el 15 de septiembre.

PRECIOS:

Socios: 10 €

Estudiantes: 20 €

No socios: 35 €

Al ser una actividad que está en trámites de reconocimiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el Certificado de asistencia tendrá reconocidos los créditos de formación para los profesores que aporten:

Centro público: copia de la última nómina.

Centro privado/concertado: original o copia compulsada o confrontada de TC2 del curso actual.

Interinos: copia de la última nómina o certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Desempleado: certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Para obtener el Certificado oficial de Conselleria se debe asistir al 85% de las 10 horas.

Los estudiantes deberán presentar su situación de estudiante mediante certificado/matrícula del Conservatorio/Magisterio del curso actual 2022/2023.

No se hará entrega del material ni se tramitará el certificado del curso si no se presenta la documentación requerida.

ORGANITZACIÓ

Estigues atent/a a les xarxes perquè prompte anunciarem ponents i novetats!

¡ Estate atento/a en las redes porque pronto anunciaremos ponentes y novedades!