XXIV JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL

Veus en Contrapunt IV

Després de tres anys de pausa arran la pandèmia, tornem a realitzar les nostres jornades presencials: les XXIV Jornades d’Educació Musical «Veus en Contrapunt IV».

Aquestes jornades tindran com a temàtica l‘ABPA: l’Aprenentatge Basat en Projectes Artístics, donat el paradigma educatiu que planteja la nova llei educativa i els reptes que haurem d’enfrontar el professorat de música arran la seua implantació.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Les Jornades es realitzaran a la Casa del Fester de Benidorm els dies 17 i 18 de setembre de 2022 en el següent horari:

Dissabte 17 de 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h.

Diumenge 18 de 10.00 h a 13.30 h.

Las Jornadas se realizarán en la Casa del Fester de Benidorm los días 17 y 18 de septiembre de 2022 en el siguiente horario:

Sábado 17 de 10:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 19:00 h.

Domingo 18 de 10:00 h a 13:30 h.

INSCRIPCIÓ I PREUS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tens fins al 9 de setembre per enviar la teua inscripció i realitzar el pagament al número de compte IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, amb les següents dades:

Beneficiari: Aulodia

Concepte: XXIV Jornades (Nom i Cognom)

En el cas que no hages fet l’ingrés s’entén que renuncies a la teua plaça reservada.

Confirmació d’assistència i darreres indicacions: entre el 10 i el 15 de setembre.

PREUS:

Socis: 10 €.

Estudiants: 20 €.

No socis: 35€.

Com que és una activitat que està en tràmits de reconeixement per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Certificat d’assistència tindrà reconeguts els crèdits de formació per als professors que aportin:

Centre públic: còpia de l’última nòmina.

Centre privat / concertat: original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del curs actual.

Interins: còpia de l’última nòmina o certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Aturat: certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Per obtenir el Certificat oficial de Conselleria s’ha d’assistir al 85% de les 10 hores.

Els estudiants han de presentar la situació d’estudiant mitjançant certificat / matrícula del Conservatori / Magisteri del curs actual 2022/2023.

No es farà lliurament del material ni es tramitarà el certificat del curs si no es presenta la documentació requerida.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tienes hasta el 9 de septiembre para enviar tu inscripción y realizar el pago al número de cuenta IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, con los siguientes datos:

Beneficiario: Aulodia

Concepto: XXIV Jornadas (Nombre y Apellido)

En el caso que no hayas hecho el ingreso se entiende que renuncias a tu plaza reservada.

Confirmación de asistencia y últimas indicaciones: entre el 10 y el 15 de septiembre.

PRECIOS:

Socios: 10 €

Estudiantes: 20 €

No socios: 35 €

Al ser una actividad que está en trámites de reconocimiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el Certificado de asistencia tendrá reconocidos los créditos de formación para los profesores que aporten:

Centro público: copia de la última nómina.

Centro privado/concertado: original o copia compulsada o confrontada de TC2 del curso actual.

Interinos: copia de la última nómina o certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Desempleado: certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Para obtener el Certificado oficial de Conselleria se debe asistir al 85% de las 10 horas.

Los estudiantes deberán presentar su situación de estudiante mediante certificado/matrícula del Conservatorio/Magisterio del curso actual 2022/2023.

No se hará entrega del material ni se tramitará el certificado del curso si no se presenta la documentación requerida.

ORGANITZACIÓ

Estigues atent/a a les xarxes perquè prompte anunciarem ponents i novetats!

¡ Estate atento/a en las redes porque pronto anunciaremos ponentes y novedades!

Suport de FVMP a l’Educació Musical

Carta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en defensa d’Educació Musical arran de l’escrit de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

Tots sumem per a recuperar l’assignatura de música en 3r d’ESO, volem a tornar a ser els referents en Educació Musical a Espanya. La Conselleria d’Educació ha de recapacitar la seua decisió.

Mesa sectorial d’Educació Primària

Aulodia va poder participar en la mesa sectorial d’Educació del dijous 26 de maig on es va tractar el Projecte de DECRET xx/2022, de xx de xx, del Consell pel qual s’estableix l’ordenació del currículum de l’educació primària en el sistema educatiu valencià.

Des d’ací volem agrair públicament la invitació de tots els sindicats per a què la veu d’Aulodia, la veu dels docents de música, s’haja pogut escoltar en aquest canal de negociació. Vam intervindre en el torn de paraula d’ANPE, però realment podríem haver-ho fet des de qualsevol sindicat ja que tots portàvem el mateix discurs: garantir una educació musical de qualitat en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Continuar leyendo «Mesa sectorial d’Educació Primària»

Aulodia i la FSMCV en defensa d’una educació de qualitat a l’ESO

En esta publicació podeu veure el comunicat que ha elaborat Aulodia junt amb suport de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en defensa de l’Educació Musical arran la filtració del nou currículum de secundària que esmentava que l’assignatura de música deixaria d’estar present en 3r d’ESO com a matèria obligatòria.
.
.
Aquest comunicat ha estat enviat a l’administració, demanant també una reunió on puguem negociar aquesta situació, que minva la qualitat de l’ensenyament en aquesta etapa.
.
.
Ens estem posant en contacte també amb diversos sindicats, d’alguns dels quals ja hem rebut resposta, amb l’afany de cooperar junts per a donar-li a la música el paper que li pertoca.
.
.
Com veieu, des d’Aulodia apostem per unificar les veus de tots els col·lectius vinculats amb l’ensenyament musical per fer ressonar les nostres peticions amb més força. Anirem informant-vos dels avanços a mesura que tinguem més notícies.
.
.
@fsmcv_ #fsmcv #aulodiacv @aulodiacv

Música y TIC (IV)

Comenzamos una nueva temporada y con ella una nueva edición del curso “Música y TIC” impartido por Almudena Pérez. ¡Y ya vamos por la 4ª edición! Un curso con la estructura de las ediciones pasadas pero con las novedades que nos trae Almudena Pérez. Este curso está certificado con 20h de formación docente hábiles para sexenios por la Conselleria de Educación.

Número máximo de participantes

30 plazas

Destinatarios:

Profesorado de Educación Musical: Educación Primaria, Educación Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas.

Objetivos del curso

 • Aproximar a los docentes de Educación Musical en el uso de aplicaciones libres a través de metodologías activas y aprendizajes significativos en el Aula de Música.
 • Utilizar las tecnologías para el fomento de las prácticas de expresión vocal, instrumental, corporal y artística.
 • Elaborar actividades teniendo presente las tecnologías en su elaboración. 
 • Ver y valorar las posibilidades de estas metodologías y cómo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de Educación Musical.

Contenidos del curso 

Los contenidos versarán sobre el conocimiento y manejo de aplicaciones para los siguientes usos:

 • Herramientas para organizar y compartir los materiales: Padlet
 • Herramientas para trabajar con audio y diseñar actividades auditivas: 123Apps, Dirpy, Audacity.
 • Herramientas para editar partituras: Musescore
 • Herramientas para editar vídeo: Edpuzzle
 • Herramienta para crear páginas web: Wix
 • Herramientas para crear actividades con elementos multimedia:
 • LearningApss, Genially, Canva, Liveworksheets.

Necesidades técnicas para la realización del curso

– Ordenador y conexión a Internet

– Dispositivo móvil (opcional)

– Se recomienda tener más de un navegador instalado en el ordenador

– Cuenta de correo Gmail para utilizar Google Drive para alojar los materiales que se vayan creando durante el curso y compartirlos fácilmente en la red.

Fechas

Del 28 de marzo al 1 de mayo de 2022

Plazo de inscripción

Hasta el miércoles 23 de marzo o completar las plazas disponibles. 

Metodología

El curso de 20 horas de duración está dividido en 5 módulos. Para cada uno de ellos se dará un tiempo de realización de manera asíncronas a través de la plataforma Moodle facilitada por Aulodia.

Duración total del curso

20 horas, reconocidos por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. (Solo a docentes en activo de la C.V)

Precio de matrícula

Socios: 20 €

No Socios: 50 €

Estudiantes: 35 €

Hazte socio/a 2022 + curso: 40 € Hazte socio

Formulario de inscripción al curso

Una vez cumplimentado y enviado el formulario recibirá información por correo electrónico con las instrucciones para realizar el pago.

Ponente

Almudena Pérez

Nacida en Gijón (Asturias), es titulada superior de Piano y Solfeo y Teoría de la Música por el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo. Ha trabajado en los conservatorios de Logroño, Calahorra, Haro, Ávila y Astorga. Ha realizado numerosos cursos de formación relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula y lleva varios años trabajando con las TIC en el aula de Lenguaje Musical, lo que le ha llevado a la creación de la web educativa Almudena Lenguaje Musical. En los últimos años, junto a la profesora María Jesús Camino Rentería, ha impartido cursos de formación del profesorado en Gijón, Barcelona, Jaén, Elche y Mallorca, centrados en la aplicación de las TIC y la utilización de los dispositivos móviles en el aula de música. Ha participado como ponente en los dos últimos congresos virtuales organizados por ADMURM “Nuevas oportunidades para la educación musical”. Forma parte, también junto a María Jesús Camino, del proyecto “CreaconTIC”, destinado a la formación online en competencias digitales para el profesorado de Música de todos los niveles educativos. En la actualidad es profesora de Lenguaje Musical y Piano Complementario en el Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio” de Santander.